ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Miljødirektoratet Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Viser treff 1 - 15 av 15ArtForvaltningsinteresseGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


Fellesegenskaper_Art objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


ArtForvaltningsinteresse objekttype

Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).


Utvalgskriterium datatype

Ulike kriterier for utvalg


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.


NorskNavn kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


Forvaltningskategori kodeliste

kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. Inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


ListeStatus kodeliste

statuskoder hentet fra Norsk Rødliste for arter og Fremmedartslista


Artsgruppe kodeliste

angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling


VitenskapeligNavn kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


AktivitetKode kodeliste

angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.