NVDB objekttyper

Kartverket Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen

Viser treff 1 - 19 av 19

Ferjesamband pakke

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Ferjesamband

Utkast

2.31


Tillatt kjøreretning pakke

Erstatter VT 606 "Innkjøring forbudt", men objektene stedfestes i motsatt retning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Tillatt kjøreretning

Utkast

2.31


Vegmyndighet kan bli endret pakke

Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Vegmyndighet kan bli endret

Utkast

2.31


Værutsatt veg pakke

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger registreres som Naturfare (VT 957).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0\NVDB objekttyper\Værutsatt veg

Utkast

2.31


Landbruksvegklasse objekttype

Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger


GjennomkjøringForbudt objekttype

Punkter som omslutter en strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt. Kjørende kan ikke passere to punkter uten planlagt stopp mellom dem.


Serviceveg objekttype

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.


Fartsgrense objekttype

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.


Trafikkreguleringer objekttype

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende.


FartsgrenseVariabel objekttype

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.


Vegsperring objekttype

Angir at veg er fysisk sperret.


Svingerestriksjon objekttype

Angir svingerestriksjon


TillattKjøreretning objekttype

Erstatter VT 606 "Innkjøring forbudt", men objektene stedfestes i motsatt retning.


Gågatereguleringer objekttype

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder.


Beredskapsveg objekttype

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.


Jernbanekryssing objekttype

Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses


Høydebegrensning objekttype

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder


Motorveg objekttype

Strekninger som har vedtatt status motorveg.


FunksjonellVegklasse objekttype

En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging