TillattKjøreretning 977

objekttype

Kartverket Utkast

Geometriretningen angir tillatt kjøreretning. Erstatter VT 606 "Innkjøring forbudt", men objektene stedfestes i motsatt retning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
syklingMotKjøreretningTillatt Angir om det er lov å sykle mot kjøreretning. Boolean 0..1
senterlinje plassering av tillatt kjøreretning GM_Curve 1..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
SYKLINGMOTKJØRERETNINGTILLATT Boolean 3 0..1
GM_Curve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
syklingMotKjøreretningTillatt Boolean 12600
senterlinje GM_Curve

Vis TillattKjøreretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
12600 Boolean 0 ..1
GM_Curve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TillattKjøreretning supertype SOSI_Fellesegenskaper