Jernbanekryssing 100

objekttype

Kartverket Utkast

Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeJernbanekryssing Angir hvilken type vegobjektet er av TypeJernbanekryssing (kodeliste) 1..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. GM_Point 1..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
TYPEJERNBANEKRYSSING TypeJernbanekryssing 50 1..1
TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
GM_Point 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
typeJernbanekryssing TypeJernbanekryssing 1153
tilleggsinformasjon CharacterString 11576
posisjon GM_Point 4799

Vis Jernbanekryssing i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1153 TypeJernbanekryssing 1 ..1
11576 CharacterString 0 ..1
GM_Point 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Jernbanekryssing supertype SOSI_Fellesegenskaper