Motorveg 595

objekttype

Kartverket Utkast

Strekninger som har vedtatt status motorveg.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
motorvegtype Angir hvilken type motorveg det er tale om Motorvegtype (kodeliste) 1..1
vedtaksnummer Angir vedtaksnummer CharacterString 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. GM_Curve 1..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
MOTORVEGTYPE Motorvegtype 20 1..1
VEDTAKSNUMMER CharacterString 15 0..1
ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
GM_Curve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
motorvegtype Motorvegtype 5378
vedtaksnummer CharacterString 5376
arkivnummer CharacterString 9485
senterlinje GM_Curve 6908

Vis Motorveg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5378 Motorvegtype 1 ..1
5376 CharacterString 0 ..1
9485 CharacterString 0 ..1
GM_Curve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Motorveg supertype SOSI_Fellesegenskaper