Ferjesamband 770

objekttype

Kartverket Utkast

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på ferjesambandet. CharacterString 0..1
ferjesambands_Id Unik ID for ferjesamband. Benyttes i Ferjedatabanken og i billetteringssystem. Integer 0..1
neTEx_id Unik ID for ferjesambandet. ID skal være i henhold til NeTEx-format og være lik ferjesambandets ID i nasjonal rutebank/Entur. Eksempel: "MOR:Line:48" CharacterString 0..1
sambandstype Angir hvilken type samband det er, dvs. om det er på stat-, fylke- eller kommunenivå. Sambandstype (kodeliste) 0..1
driftsstatus driftsstatus for ferjesamband DriftsstatusFerjesamband (kodeliste) 0..1
referanseTilEksternInfo Gir referanse til ekstern informasjon. Angis i form av URL. CharacterString 0..1
driftFraDato Angir dato (mmdd) når sommersambandet settes i drift i et normalår. CharacterString 0..1
driftTilDato Angir dato (mmdd) når sommersambandet tas ut av drift et normalår. CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon GM_Curve 1..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
NAVN CharacterString 70 0..1
FERJESAMBANDS_ID Integer 6 0..1
NETEX_ID CharacterString 100 0..1
SAMBANDSTYPE Sambandstype 30 0..1
DRIFTSSTATUS DriftsstatusFerjesamband 50 0..1
REFERANSETILEKSTERNINFO CharacterString 250 0..1
DRIFTFRADATO CharacterString 4 0..1
DRIFTTILDATO CharacterString 4 0..1
GM_Curve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
navn CharacterString 9186
ferjesambands_Id Integer 9187
neTEx_id CharacterString 12509
sambandstype Sambandstype 10954
driftsstatus DriftsstatusFerjesamband 9189
referanseTilEksternInfo CharacterString 12145
driftFraDato CharacterString 12597
driftTilDato CharacterString 12598
senterlinje GM_Curve

Vis Ferjesamband i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9186 CharacterString 0 ..1
9187 Integer 0 ..1
12509 CharacterString 0 ..1
10954 Sambandstype 0 ..1
9189 DriftsstatusFerjesamband 0 ..1
12145 CharacterString 0 ..1
12597 CharacterString 0 ..1
12598 CharacterString 0 ..1
GM_Curve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Ferjesamband supertype SOSI_Fellesegenskaper