Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_071AA31D_E1BA_4650_945F_50C0A5B3D4BE;Landbruksvegklasse;Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;GjennomkjøringForbudt;Angir start av strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt. Hvor det er forbudt å kjøre til angis med et assosiert GjennomkjøringForbudtTil-objekt. Kjørende kan ikke passere mellom et GjennomkjøringForbudt-punkt og et tilhørende GjennomkjøringForbudtTil-punkt uten planlagt stopp mellom dem.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_0E2231F1_F0AF_40c0_AFDF_E432346CB521;GjennomkjøringForbudtTil;Angir slutten på en strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt. Kjørende kan ikke passere et GjennomkjøringForbudt-objekt og et tilhørende GjennomkjøringForbudtTil-objekt uten planlagt stopp mellom dem.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_0F80598D_502B_4034_B31F_AF3EA59C2ACC;Serviceveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_0FB855AF_CE33_4e1f_A9D2_CCA1F7885498;Fartsgrense;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_6302E5C0_C59F_4522_B360_04066DAB555A;Trafikkreguleringer;Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;FartsgrenseVariabel;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_964449EF_1B9E_4fa8_BC20_384D9E843A79;Vegsperring;Angir at veg er fysisk sperret.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_98993873_67DB_4b10_86E2_054901894E0F;Svingerestriksjon;Angir svingerestriksjon;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;VærutsattVeg;Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger registreres som Naturfare (VT 957).;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_AC671A65_C6FA_4456_8215_3B691D4BA830;TillattKjøreretning;"Geometriretningen angir tillatt kjøreretning. Erstatter VT 606 ""Innkjøring forbudt"", men objektene stedfestes i motsatt retning.";objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;Gågatereguleringer;Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_B44C4737_10C8_4927_8441_B85734AE5A9F;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;Ferjesamband;Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_D961A6F4_5854_4412_AD9B_28639E3E9E8E;Jernbanekryssing;Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;Høydebegrensning;Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_F2C3AEA9_3983_42f9_B731_262A624423B5;Motorveg;Strekninger som har vedtatt status motorveg.;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_F745A830_7DB2_4ffc_AC75_FD9459A54BE1;FunksjonellVegklasse;En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging;objekttype;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper EAID_071AA31D_E1BA_4650_945F_50C0A5B3D4BE;klasseLandbruksveg;Klasse landbruksveg ihht. Landbruksmyndighetenes normaler;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Landbruksvegklasse EAID_071AA31D_E1BA_4650_945F_50C0A5B3D4BE;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Landbruksvegklasse EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;gjelderFor;Angir hva slags kjøretøy det er gjennomkjøring forbudt for;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;merknad;Gir merknad knyttet til gjennomkjøring forbudt.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;retning;Angir hvilken retning gjennomkjøring forbudt gjelder.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;gjelderUkedag;Gjennomkjøring forbudt gjelder kun angitt ukedag.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;unntakForBuss;Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder buss;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;unntakForTaxi;Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder taxi;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;unntakForMoped;Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder moped;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;unntakForMotorsykkel;Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder motorsykkel;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;unntakForTraktor;Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder traktor;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;posisjon;Angivelse av objektetsposisjon. Plasseres ved start av gjennomkjøring forbudt (ved gjennomkjøring forbudt skilt);egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;gjelderHverdagerULørdagFraKl;angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;gjelderHverdagerULørdagTilKl;angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi ;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;gjelderLørdagFraKl;angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi ;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;gjelderLørdagTilKl;angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi ;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;gjelderSøndagFraKl;angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi ;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_090AAD8D_3680_4bfe_939B_AFB06761BBD0;gjelderSøndagTilKl;angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi ;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudt EAID_0E2231F1_F0AF_40c0_AFDF_E432346CB521;posisjon;Angivelse av objektetsposisjon. Plasseres ved slutten av gjennomkjøring forbudt;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudtTil EAID_0E2231F1_F0AF_40c0_AFDF_E432346CB521;merknad;Gir merknad knyttet til gjennomkjøring forbudt.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\GjennomkjøringForbudtTil EAID_0F80598D_502B_4034_B31F_AF3EA59C2ACC;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Serviceveg EAID_0FB855AF_CE33_4e1f_A9D2_CCA1F7885498;fartsgrenseVerdi;Fartsgrense Enhet: Kilometer/time;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_0FB855AF_CE33_4e1f_A9D2_CCA1F7885498;vedtaksnummer;Angir vedtaksnummer;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_0FB855AF_CE33_4e1f_A9D2_CCA1F7885498;gyldigFraDato;"Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble ""avduket"".";egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_0FB855AF_CE33_4e1f_A9D2_CCA1F7885498;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_0FB855AF_CE33_4e1f_A9D2_CCA1F7885498;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Fartsgrense EAID_6302E5C0_C59F_4522_B360_04066DAB555A;trafikkreguleringer;Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_6302E5C0_C59F_4522_B360_04066DAB555A;gjeldertidsrom;Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) trafikkreguleringen gjelder.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_6302E5C0_C59F_4522_B360_04066DAB555A;merknad;Angir eventuelle unntak for tidspunkt, kjøretøytyper, m.m.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_6302E5C0_C59F_4522_B360_04066DAB555A;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Trafikkreguleringer EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;fartsgrenseVerdi;Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom Enhet: Kilometer/time;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;type;Angir hvilken type variabel fartsgrense det er;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;ukedag;Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;datoFra;Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;datoTil;Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;klokkeslettFra;Angir tidspunkt (hhmm) på døgnet som variabel fartsgrense gjelder fra.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;klokkeslettTil;Angir tidspunkt på døgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;vedtaksnummer;Angir vedtaksnummer;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;gyldigFraDato;"Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble ""avduket"".";egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;merknad;Kan gi merknad i forhold til variabel fartsgrense. F.eks spesifikasjon av gyldighet, retningslinjer for nedsetting av fartsgrense etc;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_75F173CE_B4F2_4a22_8959_B691DDA2E8B2;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FartsgrenseVariabel EAID_964449EF_1B9E_4fa8_BC20_384D9E843A79;type;Angir hvilken type sperring det er tale om;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_964449EF_1B9E_4fa8_BC20_384D9E843A79;funksjon;Angir hvilken funksjon sperringen har;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_964449EF_1B9E_4fa8_BC20_384D9E843A79;gjeldertidsrom;Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_964449EF_1B9E_4fa8_BC20_384D9E843A79;merknad;Opplysning om spesielle forhold knyttet til fysisk sperring.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_964449EF_1B9E_4fa8_BC20_384D9E843A79;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_964449EF_1B9E_4fa8_BC20_384D9E843A79;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Vegsperring EAID_98993873_67DB_4b10_86E2_054901894E0F;merknad;"Kan gi permanent merknad. F.eks ""høyresving forbudt""";egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Svingerestriksjon EAID_98993873_67DB_4b10_86E2_054901894E0F;posisjon;Kurve som skal bestå av 3 punkter og angi hvor det er forbudt å svinge;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Svingerestriksjon EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;fjellovergang;Angir om værutsatt veg regnes som en offisiell fjellovergang. Fjelloverganger er lengre strekninger utenfor bebyggelse som er særlig utsatt for stengning og problemer på vinterstid pga. snø og dårlig vær. Hoveddelen av en fjellovergang ligger over tregrensa. Værutsatte veger som ikke regnes som offisielle fjelloverganger er gjerne korte, har lite trafikk og mangler utrustning som bommer etc.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;navn;Angir navn på værutsatt veg/fjellovergang.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;sted_Fra;Offisielt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;sted_Til;Offisielt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;stedLokalt_Fra;Lokalt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;stedLokalt_Til;Lokalt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;ansvarligVTS;Angir ansvarlig vegtrafikksentral for strekningen.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;stedligBeredskap;Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen, dvs. at brøytemannskap bor på brøytestasjon knyttet til strekningen.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;ekstraVintervedlikehold;Angir om denne vegstrekningen krever ekstra vintervedlikehold utover standard vinterdrift. Informasjon benyttes i forbindelse med beregning av vedlikeholdsmidler i MOTIV.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;snødybde;Angir snødybde ved åpning av vegstrekningen. Gjelder høyfjellsstrekninger.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;antallStengteDøgn;Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;vinterstengt_FraDato;Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;vinterstengt_TilDato;Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;nattestengt_FraDato;Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;nattestengt_TilDato;Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;avgrensaVinterdriftFraDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;avgrensaVinterdriftTilDato;Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. mer detaljer om problemene.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_A40419BD_8F2C_49e9_BFD5_BEDDD879B6A4;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\VærutsattVeg EAID_AC671A65_C6FA_4456_8215_3B691D4BA830;syklingMotKjøreretningTillatt;Angir om det er lov å sykle mot kjøreretning.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\TillattKjøreretning EAID_AC671A65_C6FA_4456_8215_3B691D4BA830;senterlinje;plassering av tillatt kjøreretning;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\TillattKjøreretning EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl;Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, fra klokkeslett.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl;Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, til klokkeslett.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl;Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, fra klokkeslett.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl;Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, til klokkeslett.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;varetransportLørdagPeriode1FraKl;Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;varetransportLørdagPeriode1TilKl;Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;varetransportLørdagPeriode2FraKl;Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;varetransportLørdagPeriode2TilKl;Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B333BE81_A9E5_4696_BDEC_93EFED4C1246;senterlinje;Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Gågatereguleringer EAID_B44C4737_10C8_4927_8441_B85734AE5A9F;bruksområde;Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hovedsak benyttes til.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Beredskapsveg EAID_B44C4737_10C8_4927_8441_B85734AE5A9F;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Beredskapsveg EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;navn;Angir navn på ferjesambandet.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;ferjesambands_Id;Unik ID for ferjesamband. Benyttes i Ferjedatabanken og i billetteringssystem.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;neTEx_id;"Unik ID for ferjesambandet. ID skal være i henhold til NeTEx-format og være lik ferjesambandets ID i nasjonal rutebank/Entur. Eksempel: ""MOR:Line:48""";egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;sambandstype;Angir hvilken type samband det er, dvs. om det er på stat-, fylke- eller kommunenivå.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;driftsstatus;driftsstatus for ferjesamband;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;referanseTilEksternInfo;Gir referanse til ekstern informasjon. Angis i form av URL.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;driftFraDato;Angir dato (mmdd) når sommersambandet settes i drift i et normalår.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;driftTilDato;Angir dato (mmdd) når sommersambandet tas ut av drift et normalår.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_C4B94E3C_A1E7_4f2e_B1CF_07CF2BA7FDF5;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Ferjesamband EAID_D961A6F4_5854_4412_AD9B_28639E3E9E8E;typeJernbanekryssing;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Jernbanekryssing EAID_D961A6F4_5854_4412_AD9B_28639E3E9E8E;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Jernbanekryssing EAID_D961A6F4_5854_4412_AD9B_28639E3E9E8E;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Jernbanekryssing EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;skiltaHøyde;Angir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder Enhet: Meter;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;typeHinder;Angir hvilken type hinder det er tale om;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;beregnetHøyde;Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;navn;Gir navn tilknyttet høydebegrensning;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;merknad;Merknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;bredde;Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;hMinHøyreKant;Angir minste høyde for høydebegrensningens høyre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;hMinMidt;Angir minste høyde innenfor et 3-metersbelte vanligvis plassert i midten av høydebegrensningen. Enhet: Meter;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;hMinVenstreKant;Angir minste høyde for høydebegrensningens venstre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;målemetode;Angir målemetode som er brukt for å måle høyder;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;måledato;Angir dato når innmåling er gjort;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F29AC1F2_987A_4640_8849_820597CC4D6E;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Høydebegrensning EAID_F2C3AEA9_3983_42f9_B731_262A624423B5;motorvegtype;Angir hvilken type motorveg det er tale om;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_F2C3AEA9_3983_42f9_B731_262A624423B5;vedtaksnummer;Angir vedtaksnummer;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_F2C3AEA9_3983_42f9_B731_262A624423B5;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_F2C3AEA9_3983_42f9_B731_262A624423B5;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\Motorveg EAID_F745A830_7DB2_4ffc_AC75_FD9459A54BE1;vegklasse;Angir funksjonell vegklasse;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FunksjonellVegklasse EAID_F745A830_7DB2_4ffc_AC75_FD9459A54BE1;merknad;Permanent merknad til aktuell forekomst. Kan gi informasjoner som ikke er mulig å gi på annet vis.;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FunksjonellVegklasse EAID_F745A830_7DB2_4ffc_AC75_FD9459A54BE1;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;1.0;Utkast;NVDB objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast\NVDB objekttyper\FunksjonellVegklasse