Trafikkreguleringer 856

objekttype

Kartverket Utkast

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
trafikkreguleringer Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende. TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer (kodeliste) 1..1
gjeldertidsrom Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) trafikkreguleringen gjelder. CharacterString 0..1
merknad Angir eventuelle unntak for tidspunkt, kjøretøytyper, m.m. CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon GM_Curve 1..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
TRAFIKKREGULERINGER TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer 80 1..1
GJELDERTIDSROM CharacterString 9 0..1
MERKNAD CharacterString 290 0..1
GM_Curve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
trafikkreguleringer TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer 9794
gjeldertidsrom CharacterString 11541
merknad CharacterString 10782
senterlinje GM_Curve

Vis Trafikkreguleringer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9794 TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer 1 ..1
11541 CharacterString 0 ..1
10782 CharacterString 0 ..1
GM_Curve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Trafikkreguleringer supertype SOSI_Fellesegenskaper