VærutsattVeg 107

objekttype

Kartverket Utkast

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger registreres som Naturfare (VT 957).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fjellovergang Angir om værutsatt veg regnes som en offisiell fjellovergang. Fjelloverganger er lengre strekninger utenfor bebyggelse som er særlig utsatt for stengning og problemer på vinterstid pga. snø og dårlig vær. Hoveddelen av en fjellovergang ligger over tregrensa. Værutsatte veger som ikke regnes som offisielle fjelloverganger er gjerne korte, har lite trafikk og mangler utrustning som bommer etc. Boolean 0..1
navn Angir navn på værutsatt veg/fjellovergang. CharacterString 0..1
sted_Fra Offisielt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table. CharacterString 0..1
sted_Til Offisielt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table. CharacterString 0..1
stedLokalt_Fra Lokalt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table. CharacterString 0..1
stedLokalt_Til Lokalt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table. CharacterString 0..1
ansvarligVTS Angir ansvarlig vegtrafikksentral for strekningen. AnsvarligVTS (kodeliste) 0..1
stedligBeredskap Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen, dvs. at brøytemannskap bor på brøytestasjon knyttet til strekningen. Boolean 0..1
ekstraVintervedlikehold Angir om denne vegstrekningen krever ekstra vintervedlikehold utover standard vinterdrift. Informasjon benyttes i forbindelse med beregning av vedlikeholdsmidler i MOTIV. EkstraVintervedlikehold (kodeliste) 1..1
snødybde Angir snødybde ved åpning av vegstrekningen. Gjelder høyfjellsstrekninger. Integer 0..1
antallStengteDøgn Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt. Integer 0..1
vinterstengt_FraDato Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår. CharacterString 0..1
vinterstengt_TilDato Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår. CharacterString 0..1
nattestengt_FraDato Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår. CharacterString 0..1
nattestengt_TilDato Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår. CharacterString 0..1
avgrensaVinterdriftFraDato Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. CharacterString 0..1
avgrensaVinterdriftTilDato Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET). CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. mer detaljer om problemene. CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon GM_Curve 1..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
FJELLOVERGANG Boolean 20 0..1
NAVN CharacterString 40 0..1
STED_FRA CharacterString 75 0..1
STED_TIL CharacterString 75 0..1
STEDLOKALT_FRA CharacterString 75 0..1
STEDLOKALT_TIL CharacterString 75 0..1
ANSVARLIGVTS AnsvarligVTS 20 0..1
STEDLIGBEREDSKAP Boolean 3 0..1
EKSTRAVINTERVEDLIKEHOLD EkstraVintervedlikehold 10 1..1
SNØDYBDE Integer 4 0..1
ANTALLSTENGTEDØGN Integer 3 0..1
VINTERSTENGT_FRADATO CharacterString 4 0..1
VINTERSTENGT_TILDATO CharacterString 4 0..1
NATTESTENGT_FRADATO CharacterString 4 0..1
NATTESTENGT_TILDATO CharacterString 4 0..1
AVGRENSAVINTERDRIFTFRADATO CharacterString 4 0..1
AVGRENSAVINTERDRIFTTILDATO CharacterString 4 0..1
TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
GM_Curve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
fjellovergang Boolean 12228
navn CharacterString 1082
sted_Fra CharacterString 12220
sted_Til CharacterString 12221
stedLokalt_Fra CharacterString 12222
stedLokalt_Til CharacterString 12223
ansvarligVTS AnsvarligVTS 12229
stedligBeredskap Boolean 3107
ekstraVintervedlikehold EkstraVintervedlikehold 8835
snødybde Integer 2103
antallStengteDøgn Integer 1917
vinterstengt_FraDato CharacterString 2074
vinterstengt_TilDato CharacterString 2223
nattestengt_FraDato CharacterString 2073
nattestengt_TilDato CharacterString 2222
avgrensaVinterdriftFraDato CharacterString 8836
avgrensaVinterdriftTilDato CharacterString 8837
tilleggsinformasjon CharacterString 10765
senterlinje GM_Curve

Vis VærutsattVeg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
12228 Boolean 0 ..1
1082 CharacterString 0 ..1
12220 CharacterString 0 ..1
12221 CharacterString 0 ..1
12222 CharacterString 0 ..1
12223 CharacterString 0 ..1
12229 AnsvarligVTS 0 ..1
3107 Boolean 0 ..1
8835 EkstraVintervedlikehold 1 ..1
2103 Integer 0 ..1
1917 Integer 0 ..1
2074 CharacterString 0 ..1
2223 CharacterString 0 ..1
2073 CharacterString 0 ..1
2222 CharacterString 0 ..1
8836 CharacterString 0 ..1
8837 CharacterString 0 ..1
10765 CharacterString 0 ..1
GM_Curve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VærutsattVeg supertype SOSI_Fellesegenskaper