Vegsperring 607

objekttype

Kartverket Utkast

Angir at veg er fysisk sperret.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type sperring det er tale om TypeVegsperring (kodeliste) 0..1
funksjon Angir hvilken funksjon sperringen har Funksjon (kodeliste) 1..1
gjeldertidsrom Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder CharacterString 0..1
merknad Opplysning om spesielle forhold knyttet til fysisk sperring. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierVegsperring (kodeliste) 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. GM_Point 1..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
TYPE TypeVegsperring 30 0..1
FUNKSJON Funksjon 25 1..1
GJELDERTIDSROM CharacterString 9 0..1
MERKNAD CharacterString 200 0..1
EIER EierVegsperring 30 0..1
GM_Point 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
type TypeVegsperring 7861
funksjon Funksjon 11542
gjeldertidsrom CharacterString 11543
merknad CharacterString 5478
eier EierVegsperring 9498
posisjon GM_Point 7930

Vis Vegsperring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7861 TypeVegsperring 0 ..1
11542 Funksjon 1 ..1
11543 CharacterString 0 ..1
5478 CharacterString 0 ..1
9498 EierVegsperring 0 ..1
GM_Point 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Vegsperring supertype SOSI_Fellesegenskaper