GjennomkjøringForbudtTil 979

objekttype

Kartverket Utkast

Angir slutten på en strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt. Kjørende kan ikke passere et GjennomkjøringForbudt-objekt og et tilhørende GjennomkjøringForbudtTil-objekt uten planlagt stopp mellom dem.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Angivelse av objektetsposisjon. Plasseres ved slutten av gjennomkjøring forbudt GM_Point 1..1
merknad Gir merknad knyttet til gjennomkjøring forbudt. CharacterString 0..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
GM_Point 1..1
MERKNAD CharacterString 250 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
posisjon GM_Point
merknad CharacterString 11217

Vis GjennomkjøringForbudtTil i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Point 1 ..1
12677 CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon GjennomkjøringForbudt gjennomkjøringForbudtTil GjennomkjøringForbudtTil 0..*
arv subtype GjennomkjøringForbudtTil supertype SOSI_Fellesegenskaper