Kodelister og Datatyper

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Kodelister og datatyper til Havnedata.

Viser treff 1 - 31 av 31


ELkoblingEgenskaper datatype

Egenskaper for å beskrive de ulike typene strømtilkoblinger som kan gjøres på kaien.


Periode datatype

Angir periode havnegjerde er satt opp i tilfeller hvor det er kun er satt opp i visse tidsrom eller deler av året.


ISPSHavneanlegg datatype

Havneanlegg som er godkjent av Kystverket til å betjene internasjonal skipstrafikk, og som er underlagt maritim sikring eller havnesikring i henhold til ISPS-regelverket (International Ship and Port Facility Security code), som er internasjonale reguleringer for sikring av skip og fasiliteter i havn.


Avsperringstype kodeliste

Type avsperring for HavnegjerdeInngang.


Fenderorientering kodeliste

Angir orientering til fender.


Måned kodeliste

Kodeliste over årets måneder.


Eierskap kodeliste

Angir type eierskap.


Bruksklassetype kodeliste

Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412.


Tilgangstype kodeliste

Angir tilgang til havneobjekt.


Spenning kodeliste

Kodeliste for å angi den eletriske spenningen. Måleenhet i volt.


Status kodeliste

Angir status til havneobjekt.


Beholdertype kodeliste

Angir type avfallsbeholder.


Kaifronttype kodeliste

Ulike typer kaifronter. Beskriver kaifronten sin konstruksjon mot sjøen.


ELanleggstype kodeliste

Type EL-anlegg/strømanlegg.


Krantype kodeliste

Angir hvilken type kran.


Kaitype kodeliste

Angivelse av ulik bruk av kai.


Beredskapstype kodeliste

Angir type beredskap eller beredskapsutstyr.


VAuttakstype kodeliste

Type vanntilkobling som kan gjøres.


Avfallstype kodeliste

Angir type avfall.


Åpningstype kodeliste

Beskriver åpningsmekanisme av port, bom eller annen avsperringstype for HavnegjerdeInngang.


Fendertype kodeliste

Angivelse av ulike fendertyper.


Drivstofftype kodeliste

Angir hvilke typer drivstoff som kan fylles.


Fortøyningstype kodeliste

Type fortøyningsinnretning.


Avløpstype kodeliste

Angir hvilken type væske som kan tømmes.


Kaidekketype kodeliste

Angivelse av ulike typer dekke på kai.


Høydereferanse kodeliste

Angivelse av hvor på objektet koordinatregistreringen er utført.Sikringstype kodeliste

Angir sikring til havneobjekt.


Energikilde kodeliste

Kodeliste for å spesifisere energikilden til et objekt, f.eks. kran.


Frekvens kodeliste

Angir frekvensen for EL-koblingen, som er hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz.