NVDB objekttyper

Kartverket Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen

Viser treff 1 - 18 av 18

Landbruksvegklasse objekttype

Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger


GjennomkjøringForbudt objekttype

Angir start av strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt. Hvor det er forbudt å kjøre til angis med et assosiert GjennomkjøringForbudtTil-objekt. Kjørende kan ikke passere mellom et GjennomkjøringForbudt-punkt og et tilhørende GjennomkjøringForbudtTil-punkt uten planlagt stopp mellom dem.


GjennomkjøringForbudtTil objekttype

Angir slutten på en strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt. Kjørende kan ikke passere et GjennomkjøringForbudt-objekt og et tilhørende GjennomkjøringForbudtTil-objekt uten planlagt stopp mellom dem.


Serviceveg objekttype

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.


Fartsgrense objekttype

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.


Trafikkreguleringer objekttype

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende.


FartsgrenseVariabel objekttype

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.


Vegsperring objekttype

Angir at veg er fysisk sperret.


Svingerestriksjon objekttype

Angir svingerestriksjon


VærutsattVeg objekttype

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger registreres som Naturfare (VT 957).


TillattKjøreretning objekttype

Geometriretningen angir tillatt kjøreretning. Erstatter VT 606 "Innkjøring forbudt", men objektene stedfestes i motsatt retning.


Gågatereguleringer objekttype

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder.


Beredskapsveg objekttype

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.


Ferjesamband objekttype

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.


Jernbanekryssing objekttype

Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses


Høydebegrensning objekttype

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder


Motorveg objekttype

Strekninger som har vedtatt status motorveg.


FunksjonellVegklasse objekttype

En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging