Vannkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen inneholder alle deler av vannkraft systemet, både planlagt og utbygd. I tillegg beskriver den dammer og regulerte innsjøer som er regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vannkraft/1.2

Viser treff 1 - 19 av 19

NedbørfeltGr objekttype

grense mellom (vannskille) nedbørfelt -- Definition -- Boundry between two catchment areas.


Rørgate objekttype

Vannet føres gjennom en rørgate


Nettverkskomponent objekttype

komponent i et elektrisk nettverk


NVEFellesegenskaperVannkraft objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Kanal objekttype

En kunstig kanal for overføring av vann


Dam objekttype

konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water


Framføringsnode objekttype

Tilsvarer det som INSPIRE Utility 2.9 kaller UtilityNodeContainer


EL_Stasjon objekttype

stasjon i et elektrisk nettverk; eksempel vannkraftverk


Delfelt objekttype

delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam -- Definition --


Nettverkstasjon objekttype

et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan f.eks. være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv


EL_Kraftstasjon objekttype

Anlegg for å produsere elektrisitet. Merk. Dette er kontaineren som samler sammen alle komponentene i en kraftstasjon: - generatorer (EL_Generator) - transformatorer - vindurbin (EL_Vindturbin) - matepunkt (EL_Matepunkt)


Inntakspunkt objekttype

Det punktet vannet blir tatt inn i en vannvei/dam for overføring til et annet nedbørfelt ,magasin eller vannkraftverk - EL_Kraftstasjon -- Definition -- Point where water is transfered to another catchment, reservoir or hydro power plant


FellesegenskaperDelfelt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


InnsjøRegulert objekttype

en ferskvannsflate som ikke er rennende vann og som er regulert -- Definition -- Freshwater surface which is not running water, but regulated


NVEBasisegenskaperEL_Kraftstasjon objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Kraftverkstunnel objekttype

Vannet føres gjennom en tunnel


Kopling objekttype

generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk


InnsjøkantRegulert objekttype

avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert -- Definition -- Demarkation line for dammed or regulated lake.


Vannvei objekttype

Vannvei er et objekt som fører vann utenom naturlig elveløp