Berg-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til berggrunnsgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av en prosjektgruppe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker, og det er satt av rom for utvidelser spesielt med tanke på fremtidig kartleggingsaktivitet i store målestokker

Viser treff 1 - 18 av 18

BergartGrense objekttype

delelinjen mellom to ulike bergarter eller bergartsselskaper -- Definition -- the boundary between two different types of rock or rock assemblages


Foliament objekttype

planstruktur i bergarter dannet som følge av deformasjon


FjellBlotning objekttype

synlig fjell (uspesifisert) på en ellers løsmassedekket dagoverflate eller på havbunnen -- Definition -- visible rock surface (unspecified) in an otherwise soil-covered area or on the seafloor


BergartFlate objekttype

polygon som representerer en avgrensing av en(eller flere) bergartstyper(er) eller tektonisk enhet (dekker) -- Definition -- polygon representing a delimitation of one (or more) rocktypes or a tectonic unit (nappes)


Forkastning objekttype

bruddflate eller bruddsone i berggrunnen der det har vært en relativ bevegelse mellom blokkene på hver side -- Definition -- fracture surface or fracture zone in the bedrock where a relative movement has occured between the blocks on either side


BerggrunnProvePkt objekttype

observasjonspunkt i terrenget hvor det er tatt en eller flere prøver av berggrunnen -- Definition -- observation point in the terrain where one or more samples have been taken of the bedrock


Gang objekttype

betegnelse på en bergart, malm eller mineralmasse som fyller en sprekk eller spalte i berggrunnen -- Definition -- description of a type of rock, ore or mineral mass filling a fissure or cleft in the bedrock


LineamentLokalitet objekttype

obsevasjonspunkt på en lineær struktur hvor detaljert beskrivelse/måling er utført -- Definition -- observation point on a linear structure where a detailed description/measurement has been carried out


PlanStrukturPkt objekttype

observasjon/måling av en plan struktur i berggrunnen Eksempel: Strøk/fall-måling -- Definition -- observation/measurement of a planar structure in the bedrock


BerggrunnBeskrivelse objekttype

observasjonspunkt i terrenget hvor det er gitt en tekstlig beskrivelse av berggrunnsgeologien -- Definition -- observation point in the field where a free text description of the bedrock geology has been given


AkseplanTrase objekttype

konstruert linje langsetter en foldning i berggrunnen. Skjæringslinjen mellom landoverflaten og et plan som deler folden mest mulig symmetrisk -- Definition -- constructed line along a fold in the bedrock. The intersection line between the surface and a plane which divides the fold the most symmetrical way


AnnenBerggrunnAvgr objekttype

skille mellom større geologiske enheter/prosesser Merknad: f.eks grense mellom oseanskorpe og kontinentskorpe -- Definition -- subdivision between larger geological units/provinces


LinjeStrukturPkt objekttype

observasjon/måling av en lineær struktur i berggrunnen Eksempel: Foldeakse -- Definition -- observation/measurement of a linear structure in the bedrock


AndreLineament objekttype

små og store strukturer som ikke er nærmere spesifisert eller eventuelt ikke er geologisk betinget -- Definition -- major and minor structures that have not been specified in detail or which not necessarily depend upon geology


BerggrunnSymbol objekttype

punkt på kart som ved symbolbruk viser plassering av ulike typer registreringer i berggrunnen Eksempel: Gruve, skjerp, mineralforekomst, fossilfunnsted, skiferbrudd -- Definition -- point on a map which shows the location of various types of registrations in the bedrock through the use of symbols


BerggrunnProfil objekttype

linje på berggrunnskart som viser hvor det er utarbeidet et tverrprofil (tverrsnitt) i berggrunnen -- Definition -- line on bedrock map where a cross-sectionof the bedrock is shown


Sprekk objekttype

bruddflate, knusningssone eller annen mekanisk diskontinuitet i berggrunnen -- Definition -- fracture surface, fracture zone or other mechanical discontinuity in the bedrock


MetamorfoseGrense objekttype

avgrensing av ulike metamorfosegrader (facies) som ikke er betinget av bergartsgrense, akseplantraséer -- Definition -- delimitation of different metamorphic grades (facies) which is not defined by rock boundariesy