Flomsoner

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: NVEs database over kartlagte flomfareområder - flomsoner.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Flomsoner/1.0

Viser treff 1 - 19 av 19

FlomAreal objekttype

Oversvømt av flom ved en flomepisode -- Definition -- Flooded area during a flood episode.


AnalyseområdeGrense objekttype

Kurve-objekt som avgrenser flomsoneanalyseområde


FlomsoneID objekttype

Flomsonekart prosjektets identifikasjon


NVEFellesegenskaperProfiler objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profiler


MidtLinje objekttype

senterlinje av elven -- Definition -- centre line of river MidtLinje brukes til 1D flomsoneprosjekt


Analyseområde objekttype

område der analyse er utført


Tverrprofillinje objekttype

et topografisk snitt over en elv med elvebredd, på tvers av strømretningen Merknad: Punkter (profilpunkt) langs linja har terrenghøyde -- Definition -- Topographical cross section of a river (with riverbank), canal, lake or glacier ninety degrees on the direction of current. Note: Profile points along the line have got elevation.


TørrElv objekttype

periodevis tørr elv -- Definition -- Periodically dry river.


FlomHøydekontur objekttype

Vannstandskoter i terrenget der hver kote angir flomvannstand for en gitt gjenntaksintervall (20, 200, 1000 og klima200)


ElvBekk objekttype

vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.


Innsjø objekttype

en ferskvannsflate som ikke er renndende vann -- Definition -- Freshwater surface which is not running water.


NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til analyseområde


FerskvannTørrfall objekttype

sandbanker og avleiringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring Merknad: Flatene avgrenses av FerskvannTørrfallKant og elve- eller kanalkant som grenser inn til tørrfallet. -- Definition -- Banks of sand or sediments in rivers and brooks which is flooded during high water levels.


TørrInnsjø objekttype

periodevis tørr innsjø -- Definition -- Periodically dry lake.


FlomArealGrense objekttype

grense for flomareal -- Definition -- Boundry delineating a flood area.


NVEFellesegenskaperFlomAreal objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til flomareal


Havflate objekttype

havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg -- Definition -- sea area which is delimited by Coastline, CoastDelineation, SeaRiverDelineation and ShorelineConstruction


KanalGrøft objekttype

rennende vann der forløpet er menneskeskapt -- Definition -- Running water where the water course is made by humans.


NVEFellesegenskaperFlom objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profiler