Havnedata

Geovekst Gyldig 3.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Detaljert informasjon om havner, kaier og tilhørende objekter, som havneanlegg, kaifront, vannuttak, tilkoblingspunkt for strøm, beredskapsutstyr, sensorer, avfallspunkt, kraner, slipp, fender, fortøyningsinnretninger, tømmestasjon, gjerder, m.fl. Reguleringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet som er relatert til havn og har en geografisk avgrensning som kan kartfestes, inngår også i standarden. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral database bygd på NGIS-forvaltningsplattformen etter samme forvaltningskonsept som SFKB.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Havnedata/3.0/

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20E0E628_8F16_40da_96C9_8CDF9AA5ED19

Viser treff 1 - 27 av 27

AdministrativtHavneområde objekttype

Geografisk område som en havneadministrasjon eller en kommune har ansvaret for. Er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled.


Drivstofftilkobling objekttype

Tilkoblingspunkt for drivstoff på kaia.


HavnegjerdeInngang objekttype

Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.


Kamera objekttype

Kamera tilknyttet havnen.


Havneanlegg objekttype

Arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet eller havneformål. Herunder: kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger.


HavneanleggGrense objekttype

Avgrensning av havneanlegg.


Beredskapspunkt objekttype

Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.


Kaifront objekttype

Ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.


Flytedokk objekttype

Flytende plattform for å heve skip opp av sjøen når det skal gjøres vedlikehold eller reperasjoner av skip. Kalles også våtdokk.


Havneområde objekttype

Avgrenset geografisk område som inneholder kai/kaier tilknyttet land- og sjøarealer som er tilrettelagt for overføring av gods, personer eller lignende mellom land og sjø, eller et område tilpasset mottak og fortøyning av fartøy i næringsvirksomhet, offentlig tjeneste, fiskefartøy eller fritidsfartøy. Havner er ofte beskyttet fra vær og vind, av naturgitte landskapsformasjoner eller menneskeskapte anlegg som molo eller bølgebryter. Havneområde har vanligvis en UNLOCODE-kode tilknyttet seg, og innenfor området må det være minst én kai og én kaifront. Havneområdet kan inneholde havneanlegg, kaier og andre objekter.


Tømmestasjon objekttype

Tømmestasjon eller punkt for tømming av væske (avløpsvann, septik eller tilsvarende).


VAUttak objekttype

Tilkoblingspunkt for vann på kaia.


Fortøyningsinnretning objekttype

Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.


Tørrdokk objekttype

Basseng stort nok til at skip kan seile ut og inn. Bunnen ligger lavere enn havnivået og innløpet kan lukkes med porter. Vann kan pumpes ut, slik skip kan stå tørt, for vedlikehold og reperasjon.


Kaiområde objekttype

Område direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. En kai er en konstruksjon, vanligvis parallell med kystkonturen eller fra land og ut i sjøen, hvor fartøy kan legge til eller fortøye.


KaiområdeGrense objekttype

Avgrensning av kaiområde.


Lastbegrensningsområde objekttype

Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.


Avfallspunkt objekttype

Sted for å kaste avfall.


LasteLosseUtstyr objekttype

Utstyr som er en del av den faste infrastrukturen i havnen, og brukes til lasting eller lossing.


Kran objekttype

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.


Fender objekttype

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.


Toalett objekttype

Offentlig toalett.


LastbegrensningsområdeGrense objekttype

Avgrensning av lastbegrensningsområde.


Havnegjerde objekttype

Gjerde eller annen barriere. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.


Slipp objekttype

Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.


ElKobling objekttype

Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.


Havnesensor objekttype

Innretning som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.