Kran

objekttype

Geovekst Gyldig

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Posisjon. For mobile kraner registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for krana. GM_Point 1..1
krantype Krantype. Krantype (kodeliste) 1..1
maksbelastning Maks løfteevne for krana angitt i tonn (ved liten arm). Integer 0..1
rekkevidde Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. Integer 0..1
maksbelastningRekkevidde Maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonn. Integer 0..1
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. CharacterString 0..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
mobil Fastmontert eller flyttbar (mobil) krane. Fastmontert krane står i et fast punkt på kaia, mens mobile kraner kan flyttes. Skinnegående kraner eller andre semi-mobile kraner angis som mobile. For flyttbare objekt benyttes verdien True, mens for fastmonterte objekter benyttes False. Boolean 1..1
energikilde Energikilden til kranen. Energikilde (kodeliste) 0..*
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKT_ID_INTERN CharacterString 25 0..1
OBJEKT_LØPENR CharacterString 25 0..1
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
GM_Point 1..1
KRANTYPE Krantype 20 1..1
MAKSBELASTNING Integer 10 0..1
REKKEVIDDE Integer 2 0..1
MAKSBELASTNING_REKKEVIDDE Integer 2 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
STATUS Status 20 0..1
MOBIL Boolean 1..1
ENERGIKILDE Energikilde 20 0..*
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numbering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
posisjon GM_Point position Geographical location.
krantype Krantype typeOfCrane Type of crane.
maksbelastning Integer maximumLoad Maximum lifting capacity. Specified by the shortest lift, in metric tons.
rekkevidde Integer range Working radius of the crane. Measured from the quay front, in meters.
maksbelastningRekkevidde Integer maximumLoadRange Maximum lifting capacity with maximum range/working radius. Specified in metric tons.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features.
status Status status Status of the object.
mobil Boolean mobile Fixed or movable object.
energikilde Energikilde energySource Source of energy that the crane uses.

Vis Kran i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Point 1 ..1
Krantype 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
Boolean 1 ..1
Energikilde 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kran supertype ObjektId