HavnegjerdeInngang

objekttype

Geovekst Gyldig

Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avsperringstype Type avsperring for inngangen. Avsperringstype (kodeliste) 1..1
åpningstype Åpningsmekanisme av port, bom eller annet som avsperrer havnesikkerhetsområde. Åpningstype (kodeliste) 0..1
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. GM_Curve 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
datoTilgjengeligFra Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. CharacterString 0..1
datoTilgjengeligTil Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon Generell opplysning. CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
GLN Integer 13 0..1
HAVN_NAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
AVSPERRINGSTYPE Avsperringstype 20 1..1
ÅPNINGSTYPE Åpningstype 20 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
GM_Curve 1..1
STATUS Status 20 0..1
DATO_TILGJENGELIG_FRA CharacterString 5 0..1
DATO_TILGJENGELIG_TIL CharacterString 5 0..1
Name Type English Description
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and physical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
informasjon CharacterString information General information.
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data were made.
avsperringstype Avsperringstype typeOfBarrier Type of barrier used for the entrance.
åpningstype Åpningstype typeOfOpening Type of opening mechanism of the port, gate or other barrier that blocks the entrance.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
senterlinje GM_Curve centerLine line segment
status Status status Status of the object.
datoTilgjengeligFra CharacterString dateAvailableFrom Date the object is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter). Date is given as DD-MM.
datoTilgjengeligTil CharacterString dateAvailableTo Date the object is available to. Used for objects that are only availabe part of the year or in a season (summer/winter). Date is given as DD-MM.

Vis HavnegjerdeInngang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Avsperringstype 1 ..1
Åpningstype 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
GM_Curve 1 ..1
Status 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype HavnegjerdeInngang supertype HavneanleggId