ElKobling

objekttype

Geovekst Gyldig

Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoTilgjengeligFra Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. CharacterString 0..1
datoTilgjengeligTil Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. CharacterString 0..1
ElAnleggstype Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres. ElAnleggstype (kodeliste) 1..*
ElKoblinger Ulike kombinasjoner EL-koblingspunkt som finnes. ElKoblingEgenskaper (datatype) 0..*
- effekt Watt. Arbeid pr. sekund. Integer 0..1
- frekvens Hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz. Frekvens (kodeliste) 0..1
- spenning Volt. Elektrisk spenning. Spenning (kodeliste) 0..1
- sikringstørrelse Strømstyrke, oppgis i ampere, SI-enheten for elektrisk strøm. Strømstyrke er lik ladning som passerer et tverrsnitt av en leder pr. sekund. Integer 0..1
- kontaktId Id-nummer eller annen beskrivelse som spesifiserer hvilken type kontakt. CharacterString 0..1
- faser Betegnelse på de enkelte polene eller lederne i et vekselstrømsystem. CharacterString 0..1
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeOverSjøkartnull Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 0..1
posisjon Posisjon GM_Point 1..1
rekkeviddeKabel Lengde på kabel eller kabeltrommel som er tilgjengelig. Oppgis i meter. Integer 0..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Hva slags bruker som har tilgang til objektet. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKT_ID_INTERN CharacterString 25 0..1
OBJEKT_LØPENR CharacterString 25 0..1
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
DATO_TILGJENGELIG_FRA CharacterString 5 0..1
DATO_TILGJENGELIG_TIL CharacterString 5 0..1
EL-ANLEGGSTYPE ElAnleggstype 25 1..*
EL-KOBLINGSEGENSKAPER ElKoblingEgenskaper 100 0..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDE_OVER_SJØKARTNULL Real 6.2 0..1
GM_Point 1..1
REKKEVIDDE_KABEL Integer 6 0..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 20 0..*
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numbering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
datoTilgjengeligFra CharacterString dateAvailableFrom Date the object is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter). Date is given as DD-MM.
datoTilgjengeligTil CharacterString datoAvailableTo Date the object is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter). Date is given as DD-MM.
ElAnleggstype ElAnleggstype typeOfElectricalConnection Types of power connections that are available.
ElKoblinger ElKoblingEgenskaper ElectricalConnections Possible types of power connections.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
høydeOverSjøkartnull Real heightAboveChartDatum "Height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum), unless otherwise stated."@en
posisjon GM_Point position Geographical location.
rekkeviddeKabel Integer rangeCable Length of cable, or range for available cable drum.
status Status status Status of the object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess What kind of user that has access to the object.

Vis ElKobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
ElAnleggstype 1 ..*
ElKoblingEgenskaper 0 ..*
Høydereferanse 1 ..1
Real 0 ..1
GM_Point 1 ..1
Integer 0 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ElKobling supertype ObjektId