Tørrdokk

objekttype

Geovekst Gyldig

Basseng stort nok til at skip kan seile ut og inn. Bunnen ligger lavere enn havnivået og innløpet kan lukkes med porter. Vann kan pumpes ut, slik skip kan stå tørt, for vedlikehold og reperasjon.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Polygon som viser geografisk utstrekning. GM_Surface 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. GM_Point 0..1
maksFartøyBredde Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Real 0..1
maksFartøyLengde Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Integer 0..1
maksFartøyDyptgående Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Real 0..1
løftekapasitet Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. Integer 0..1
navn Navn på tørrdokken. CharacterString 0..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon Generell opplysning. CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
GLN Integer 13 0..1
HAVN_NAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
GM_Surface 1..1
GM_Point 0..1
MAKS_FARTØY_BREDDE Real 6.2 0..1
MAKS_FARTØY_LENGDE Integer 6 0..1
MAKS_FARTØY_DYPTGÅENDE Real 6.2 0..1
LØFTEKAPASITET Integer 10 0..1
NAVN CharacterString 50 0..1
STATUS Status 20 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
Name Type English Description
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and physical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
informasjon CharacterString information General information.
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data were made.
område GM_Surface area Polygon showing geographical extent.
posisjon GM_Point position Optional point of representation.
maksFartøyBredde Real maxVesselWidth Maximum width of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
maksFartøyLengde Integer maxVesselLength Maximum length of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
maksFartøyDyptgående Real maxVesselDraft Maximum draft of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
løftekapasitet Integer liftingCapacity Lifting capacity, specified in metric tons.
navn CharacterString name Name of the dock.
status Status status Status of the object.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.

Vis Tørrdokk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
GM_Point 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Tørrdokk supertype HavneanleggId