Kamera

objekttype

Geovekst Gyldig

Kamera tilknyttet havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. CharacterString 0..1
posisjon Posisjon GM_Point 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon Generell opplysning. CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GLN Integer 13 0..1
HAVN_NAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
OBJEKT_LØPENR CharacterString 25 0..1
GM_Point 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and physical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
informasjon CharacterString information General information.
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data were made.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
posisjon GM_Point position Geographical location.
status Status status Status of the object.

Vis Kamera i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
GM_Point 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kamera supertype HavnId