Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_6E3CA573_1A6C_43c1_B147_F70EC0558A0C;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;Inneholder elementer fra SOSI 5.1 Generelle konsepter og andre generelle elementer, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata. ;pakke;1.0;Gyldig;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAPK_6624F1BF_616E_46b1_BA2C_A60ACA104F4F;Kodelister og Datatyper;Kodelister og datatyper til Havnedata. ;pakke;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAPK_E0F7D3E4_E37E_4845_8739_96BA6E8E28C6;Reguleringer;Lovverk, regler, restriksjoner eller annet som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes. ;pakke;1.0;Gyldig;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_A3831656_976A_4f1d_A034_7882678C9C97;Hoveddiagram Havnedata 3.0 del 1;;diagram;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_84A8175D_56A6_435e_B796_ED932052CE5A;Pakkerealisering;;diagram;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_5E9729F1_EE64_4ddf_A684_781DD80C1F61;Hoveddiagram Flateavgrensning;;diagram;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_EEC6AFAA_0240_43dc_BA6D_B981A65607FF;Oversiktsdiagram;;diagram;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_32291319_A490_4f52_BCD6_09018F7E1594;Hoveddiagram Flateobjekter;;diagram;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_BC051303_98C8_44a7_8F73_AFBB98715DD0;Realiseringsdiagram fra Bygnan 4.0;;diagram;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_046B671E_E607_40dd_A1AD_C5C72BC92470;Hoveddiagram Havnedata 3.0 del 2;;diagram;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_0734AD90_8053_47a3_940D_A51ED57699E3;AdministrativtHavneområde;Geografisk område som en havneadministrasjon eller en kommune har ansvaret for. Er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;Drivstofftilkobling;Tilkoblingspunkt for drivstoff på kaia.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;HavnegjerdeInngang;Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_32016F64_1AD7_4a69_BF04_CAC99C22E80B;Kamera;Kamera tilknyttet havnen.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;Havneanlegg;Arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet eller havneformål. Herunder: kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_51D1AA88_BE32_40ec_8C72_A02B9A39C807;HavneanleggGrense;Avgrensning av havneanlegg.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;Beredskapspunkt;Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_57BDEC80_E122_4d7f_BB49_FB7E3E1F7C02;Kaifront;Ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;Flytedokk;Flytende plattform for å heve skip opp av sjøen når det skal gjøres vedlikehold eller reperasjoner av skip. Kalles også våtdokk.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_6229A062_C0BC_4554_AA46_A3E961CFD340;Havneområde;Avgrenset geografisk område som inneholder kai/kaier tilknyttet land- og sjøarealer som er tilrettelagt for overføring av gods, personer eller lignende mellom land og sjø, eller et område tilpasset mottak og fortøyning av fartøy i næringsvirksomhet, offentlig tjeneste, fiskefartøy eller fritidsfartøy. Havner er ofte beskyttet fra vær og vind, av naturgitte landskapsformasjoner eller menneskeskapte anlegg som molo eller bølgebryter. Havneområde har vanligvis en UNLOCODE-kode tilknyttet seg, og innenfor området må det være minst én kai og én kaifront. Havneområdet kan inneholde havneanlegg, kaier og andre objekter.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;Tømmestasjon;Tømmestasjon eller punkt for tømming av væske (avløpsvann, septik eller tilsvarende).;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;VAUttak;Tilkoblingspunkt for vann på kaia.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;Fortøyningsinnretning;Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;Tørrdokk;Basseng stort nok til at skip kan seile ut og inn. Bunnen ligger lavere enn havnivået og innløpet kan lukkes med porter. Vann kan pumpes ut, slik skip kan stå tørt, for vedlikehold og reperasjon.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_8FE57FB2_0AD3_4a13_86E2_F804ECF003E0;Kaiområde;Område direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. En kai er en konstruksjon, vanligvis parallell med kystkonturen eller fra land og ut i sjøen, hvor fartøy kan legge til eller fortøye.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_9D2FB5E7_9B74_405c_A255_B04F6DA80D18;KaiområdeGrense;Avgrensning av kaiområde.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;Lastbegrensningsområde;Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;Avfallspunkt;Sted for å kaste avfall.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;LasteLosseUtstyr;Utstyr som er en del av den faste infrastrukturen i havnen, og brukes til lasting eller lossing.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;Kran;Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;Fender;Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_CE1DACA2_F8FF_441b_870B_D00B1DBDBE0D;Toalett;Offentlig toalett.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_CFB8CF9F_10D2_41f8_90F8_C41DAC4615DE;LastbegrensningsområdeGrense;Avgrensning av lastbegrensningsområde.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E6FC46F8_4F07_41e7_96EB_64DB1822F9E1;Havnegjerde;Gjerde eller annen barriere. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;Slipp;Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;ElKobling;Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_FC08F010_2927_4361_9969_B4037A265485;Havnesensor;Innretning som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.;objekttype;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_0734AD90_8053_47a3_940D_A51ED57699E3;administreresAv;Administrator av området. Vanligvis kommune, IKS eller havneadministrasjon på vegne av kommune.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\AdministrativtHavneområde EAID_0734AD90_8053_47a3_940D_A51ED57699E3;område;Polygon som viser geografisk utstrekning.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\AdministrativtHavneområde EAID_0734AD90_8053_47a3_940D_A51ED57699E3;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\AdministrativtHavneområde EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;drivstofftype;Type drivstoff.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;kapasitet;Kapasitet til fylling av drivstoff angitt i antall m3/time.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;mobil;Fastmontert eller flyttbart objekt. Dette kan være i form av en tankbil eller lignende. For flyttbare objekt benyttes verdien True, mens for fastmonterte objekter benyttes False. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;posisjon;Posisjon. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;tilgangstype;Hva slags bruker som har tilgang til objektet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;bunkringsanleggtype;Type bunkringsanlegg for fylling av drivstoff. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_0FC718A6_6CC4_4036_A4A1_00775FBB94EF;kontaktnavn;Navn eller firmanavn som forvalter av drivstofftilkoblingspunktet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;avsperringstype;Type avsperring for inngangen. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;åpningstype;Åpningsmekanisme av port, bom eller annet som avsperrer havnesikkerhetsområde. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_1069F83D_9E46_4dca_A8DD_9376A849E299;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_32016F64_1AD7_4a69_BF04_CAC99C22E80B;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_32016F64_1AD7_4a69_BF04_CAC99C22E80B;objektLøpenummer;Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_32016F64_1AD7_4a69_BF04_CAC99C22E80B;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_32016F64_1AD7_4a69_BF04_CAC99C22E80B;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;eier;Eier av havneanlegget.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;eierskap;Type eierskap.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;operatør;Operatør for havneanlegget. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;ISPSHavneanlegg;Egenskaper spesifikke for ISPSHavneanlegg. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;område;Polygon som viser geografisk utstrekning.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;adresse;Egenskaper tilknyttet adresse for havneanlegget. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;avfallsplanKrav;Krav knyttet til avfallsplan for havner og havneanlegg. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;havnetype;Type havneanlegg. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_3865F290_1E1A_4fd9_8E3B_A3D3D7C091E9;bildeLink;URL-link som henviser til et bilde av objektet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneanlegg EAID_51D1AA88_BE32_40ec_8C72_A02B9A39C807;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneanleggGrense EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;beredskapstype;Beredskapstype;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_5556730B_67D5_4553_B6B0_C36B0AD8E096;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_57BDEC80_E122_4d7f_BB49_FB7E3E1F7C02;kaitype;Tiltenkt bruk av kaien.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_57BDEC80_E122_4d7f_BB49_FB7E3E1F7C02;lengde;Lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_57BDEC80_E122_4d7f_BB49_FB7E3E1F7C02;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_57BDEC80_E122_4d7f_BB49_FB7E3E1F7C02;kaifronttype;Type konstruksjon kaifronten har mot sjøen. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_57BDEC80_E122_4d7f_BB49_FB7E3E1F7C02;høydeOverSjøkartnull;Høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_57BDEC80_E122_4d7f_BB49_FB7E3E1F7C02;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_57BDEC80_E122_4d7f_BB49_FB7E3E1F7C02;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;maksFartøyBredde;Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;maksFartøyLengde;Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;maksFartøyDyptgående;Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;løftekapasitet;Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;navn;Navn på flytedokken. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_5DAC4D03_8511_483b_A52F_916CC09FAE91;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_6229A062_C0BC_4554_AA46_A3E961CFD340;område;Polygon som viser geografisk utstrekning;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_6229A062_C0BC_4554_AA46_A3E961CFD340;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_6229A062_C0BC_4554_AA46_A3E961CFD340;forvaltesAv;Hvem som forvalter eller administrerer havneområdet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;avløpstype;Hva slags tømming/avløpstype som er tilgjengelig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;kapasitet;Kapasitet til tømming, angitt i antall m3/time. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;kumnummer;ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;mobil;Fastmontert eller flyttbart objekt. Dette kan være i form av en tankbil eller lignende. For flyttbare objekt benyttes verdien True, mens for fastmonterte objekter benyttes False. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;posisjon;Posisjon. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;tilgangstype;Hva slags bruker som har tilgang til objektet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_623211F0_73EE_4193_A789_856CA81D87B5;tilkoblingsdimensjon;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;kapasitet;Kapasitet til fylling av vann angitt i antall m3/time. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;kumnummer;ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;tilgangstype;Hva slags bruker som har tilgang til objektet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;tilkoblingsdimensjon;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_67319949_FD23_4d5f_8DF3_DF84744EBF90;VAuttakstype;Type vanntilkobling som kan gjøres. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\VAUttak EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;fortøyningstype;Fortøyningstype;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;maksbelastning;Maks belastning for pullerten i antall tonn. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;høydeOverSjøkartnull;Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;sertifiseringsdato;Dato for forrige sertifisering.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;tillattFortøyningsvinkelGrunnriss;Tillatt fortøyningsvinkel sett i grunnriss. Eksempel: +/-90°.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_88C627BF_5212_40e1_B424_E2019033B240;tillattFortøyningsvinkelOppriss;Tillatt fortøyningsvinkel sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15°.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;maksFartøyBredde;Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;maksFartøyLengde;Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;maksFartøyDyptgående;Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;løftekapasitet;Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;navn;Navn på tørrdokken. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8F738342_C8BE_47a9_88D4_7755CAFB28F7;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_8FE57FB2_0AD3_4a13_86E2_F804ECF003E0;område;Område;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_8FE57FB2_0AD3_4a13_86E2_F804ECF003E0;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_8FE57FB2_0AD3_4a13_86E2_F804ECF003E0;kaitype;Tiltenkt bruk av kaien.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_8FE57FB2_0AD3_4a13_86E2_F804ECF003E0;kaidekketype;Materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.) ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_8FE57FB2_0AD3_4a13_86E2_F804ECF003E0;bildeLink;URL-link som henviser til et bilde av objektet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_9D2FB5E7_9B74_405c_A255_B04F6DA80D18;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\KaiområdeGrense EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;område;Område;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;vektbegrensning;Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;akseltrykk;Total vekt som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;minsteAvstandPunktlast;Hvor tett to punktlaster kan stå for å ikke overbelaste kaien. Henger sammen med egenskapen punktlast. Måles i meter (m).;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;lastreferanse;Referanse til originaldokument, tegning e.l. som inneholder informasjon om lastebegrensing.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;bruksklassetype;"Bruksklasse. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i ""Forskrift om bruk av kjøretøy"" og Statens vegvesen sin håndbok R412. ";egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;punktlast;Vekten av last fordelt i et punkt. Øvre grense for maksimal vekt av en punktlast. Måles i tonn (t). ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;kaidekketype;Materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.).;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A379C60C_D051_43a8_884E_98FA3CBF91B5;lastId;Tall eller tekst havnen bruker for å identifisere et lastbegrensningsområde.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;avfallstype;Type avfall. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;beholdertype;Beholdertype;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;leveringsprosedyre;Henvisning til leveringsprosedyre som gir informasjon om avfallsmottak og avfallshåndtering, for brukere av havnen. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;mobil;Fastmontert eller flyttbart objekt. Dette kan være i form av en tankbil eller lignende. For flyttbare objekt benyttes verdien True, mens for fastmonterte objekter benyttes False. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;posisjon;Posisjon. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_A5704305_B58C_446d_A69A_62BB09174872;tilgangstype;Hva slags bruker som har tilgang til objektet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;posisjon;Posisjon. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;utstyrstype;Type laste- og losseutstyr. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;bruksområde;Type bruk av utstyret. Spesifiserer om utstyret brukes til lasting og/eller lossing. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;mobil;Fastmontert eller flyttbart objekt. For flyttbare objekt benyttes verdien True, mens for fastmonterte objekter benyttes False. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_AB984599_A5C8_4ca2_84D9_FFA25FABF9D0;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;posisjon;Posisjon. For mobile kraner registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for krana. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;krantype;Krantype.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;maksbelastning;Maks løfteevne for krana angitt i tonn (ved liten arm). ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;rekkevidde;Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;maksbelastningRekkevidde;Maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonn.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;mobil;Fastmontert eller flyttbar (mobil) krane. Fastmontert krane står i et fast punkt på kaia, mens mobile kraner kan flyttes. Skinnegående kraner eller andre semi-mobile kraner angis som mobile. For flyttbare objekt benyttes verdien True, mens for fastmonterte objekter benyttes False. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_B7D36DEB_5378_49a7_B5A0_9C424E61007C;energikilde;Energikilden til kranen. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;fendertype;Fendertype;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. Fenderen kan beskrives med mål, for eksempel bredde, høyde, diameter etc. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;høydeOverSjøkartnull;Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;fenderorientering;Retning/orientering på fenderen.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Brukes ved gruppering av fendere. Geometrien skal følge kaifront der hvor det er mange like fendere. Antall fendere oppgis i antall-felt, og avstand spesifiseres i informasjonsfeltet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_BE22B6B2_001A_4bf4_ABCD_B15AB92B0FBB;antall;Antall fendere. Benyttes ved gruppering av fendere. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_CE1DACA2_F8FF_441b_870B_D00B1DBDBE0D;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_CE1DACA2_F8FF_441b_870B_D00B1DBDBE0D;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_CE1DACA2_F8FF_441b_870B_D00B1DBDBE0D;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_CE1DACA2_F8FF_441b_870B_D00B1DBDBE0D;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_CE1DACA2_F8FF_441b_870B_D00B1DBDBE0D;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_CFB8CF9F_10D2_41f8_90F8_C41DAC4615DE;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LastbegrensningsområdeGrense EAID_E6FC46F8_4F07_41e7_96EB_64DB1822F9E1;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_E6FC46F8_4F07_41e7_96EB_64DB1822F9E1;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_E6FC46F8_4F07_41e7_96EB_64DB1822F9E1;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_E6FC46F8_4F07_41e7_96EB_64DB1822F9E1;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_E6FC46F8_4F07_41e7_96EB_64DB1822F9E1;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_E6FC46F8_4F07_41e7_96EB_64DB1822F9E1;gjerdetype;Klassifisering av gjerde ut i fra type bruk. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;kaidekketype;Beskrivelse av materialebruk på dekket av slippen.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;navn;Navn på slippen. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, f.eks. opptrekksmekanisme (vinsj, skiller el.) eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;høydeOverSjøkartnull;Høyde på høyeste del av slippen, i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;maksLengdeFartøy;Maksimal lengde på fartøy som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;tilgangstype;Hva slags bruker som har tilgang til objektet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;slippKapasitet;Løftekapasitet til slippen, angitt i tonn. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;maksBreddeFartøy;Maksimal bredde på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;maksDyptgåendeFartøy;Maksimal dyptgående på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F58B3F59_2A96_44e5_9494_A884E5AB9B2D;kranKapasitet;Kapasitet til kran tilknyttet slipp, angitt i tonn. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;ElAnleggstype;Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;ElKoblinger;Ulike kombinasjoner EL-koblingspunkt som finnes. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;høydeOverSjøkartnull;Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;rekkeviddeKabel;Lengde på kabel eller kabeltrommel som er tilgjengelig. Oppgis i meter. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_F77ED78B_A796_41b0_8218_E00BEB9DA22A;tilgangstype;Hva slags bruker som har tilgang til objektet. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ElKobling EAID_FC08F010_2927_4361_9969_B4037A265485;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_FC08F010_2927_4361_9969_B4037A265485;sensortype;Type sensor.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_FC08F010_2927_4361_9969_B4037A265485;høydereferanse;Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_FC08F010_2927_4361_9969_B4037A265485;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_FC08F010_2927_4361_9969_B4037A265485;objektLøpenummer;Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_FC08F010_2927_4361_9969_B4037A265485;eier;Eier av havnesensor. ;egenskap;3.0;Gyldig;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor