Kaiområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Område direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. En kai er en konstruksjon, vanligvis parallell med kystkonturen eller fra land og ut i sjøen, hvor fartøy kan legge til eller fortøye.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Område GM_Surface 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. GM_Point 0..1
kaitype Tiltenkt bruk av kaien. Kaitype (kodeliste) 0..1
kaidekketype Materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.) Kaidekketype (kodeliste) 0..1
bildeLink URL-link som henviser til et bilde av objektet. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
GM_Surface 1..1
GM_Point 0..1
KAITYPE Kaitype 25 0..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 25 0..1
BILDELINK CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
område GM_Surface area Polygon showing geographical extent.
posisjon GM_Point position Optional point of representation.
kaitype Kaitype typeOfQuay Intended use for the quay.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Surface material at the quay.
bildeLink CharacterString imageLink URL that refers to an image of the object.

Vis Kaiområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
GM_Point 0 ..1
Kaitype 0 ..1
Kaidekketype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensesAvKaiområdeGrense KaiområdeGrense 0..* Kaiområde
arv subtype Kaiområde supertype KaiId
Navn Beskrivelse
avgrensningsobjekter i samsvar med områdegeometri --ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt --Dersom det finnes posisjon-geometri skal dette punktet ligge innenfor område-geometrien.
posisjon innenfor område --ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt --Område-geometrien skal være lik summen av geometriene til de assosierte avgrensningsobjektene.