Slipp

objekttype

Geovekst Gyldig

Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Polygon som viser geografisk utstrekning. GM_Surface 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. GM_Point 0..1
kaidekketype Beskrivelse av materialebruk på dekket av slippen. Kaidekketype (kodeliste) 0..1
navn Navn på slippen. CharacterString 0..1
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, f.eks. opptrekksmekanisme (vinsj, skiller el.) eller andre tekniske detaljer. CharacterString 0..1
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeOverSjøkartnull Høyde på høyeste del av slippen, i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
maksLengdeFartøy Maksimal lengde på fartøy som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Hva slags bruker som har tilgang til objektet. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
slippKapasitet Løftekapasitet til slippen, angitt i tonn. Integer 0..1
maksBreddeFartøy Maksimal bredde på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
maksDyptgåendeFartøy Maksimal dyptgående på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
kranKapasitet Kapasitet til kran tilknyttet slipp, angitt i tonn. Integer 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
GM_Surface 1..1
GM_Point 0..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 25 0..1
NAVN CharacterString 50 0..1
SPESIFIKASJON CharacterString 250 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDE_OVER_SJØKARTNULL Real 6.2 1..1
MAKS_LENGDE_FARTØY Real 6.2 0..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 20 0..*
KAPASITET Integer 6 0..1
MAKS_BREDDE_FARTØY Real 6.2 0..1
MAKS_DYPTGÅENDE_FARTØY Real 6.2 0..1
KRANKAPASITET Integer 6 0..1
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
område GM_Surface area Polygon showing geographical extent.
posisjon GM_Point position Optional point of representation.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Type of surface cover or material.
navn CharacterString name Name of the slipway.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
høydeOverSjøkartnull Real heightAboveChartDatum Height of slipway in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise stated.
maksLengdeFartøy Real maxVesselLength Maximum length of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
status Status status Status of the object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess What kind of user that has access to the object.
slippKapasitet Integer slipwayCapacity Lifting capacity for the slipway, specified in metric tons.
maksBreddeFartøy Real maxVesselWidth Maximum width of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
maksDyptgåendeFartøy Real maxVesselDraft Maximum draft of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
kranKapasitet Integer craneCapacity Lifting capacity for the crane connected to the slipway, specified in metric ton.

Vis Slipp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
GM_Point 0 ..1
Kaidekketype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Real 0 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Slipp supertype KaiId