Kaifront

objekttype

Geovekst Gyldig

Ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kaitype Tiltenkt bruk av kaien. Kaitype (kodeliste) 1..*
lengde Lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. Real 1..1
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kaifronttype Type konstruksjon kaifronten har mot sjøen. Kaifronttype (kodeliste) 1..1
høydeOverSjøkartnull Høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. GM_Curve 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKT_ID_INTERN CharacterString 25 0..1
OBJEKT_LØPENR CharacterString 25 0..1
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
KAITYPE Kaitype 25 1..*
LENGDE Real 6.2 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
KAIFRONTTYPE Kaifronttype 20 1..1
HØYDE_OVER_SJØKARTNULL Real 6.2 1..1
GM_Curve 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numbering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
kaitype Kaitype typeOfQuay Intended use for the quay.
lengde Real length Length of quay front in meters.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
kaifronttype Kaifronttype typeOfQuayConstruction Type of quay construction.
høydeOverSjøkartnull Real heightChartDatum Height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise stated.
senterlinje GM_Curve centerLine line segment.
status Status status Status of the object.

Vis Kaifront i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kaitype 1 ..*
Real 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Kaifronttype 1 ..1
Real 1 ..1
GM_Curve 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kaifront supertype ObjektId