Havneanlegg

objekttype

Geovekst Gyldig

Arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet eller havneformål. Herunder: kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eier Eier av havneanlegget. CharacterString 0..1
eierskap Type eierskap. Eierskap (kodeliste) 1..*
operatør Operatør for havneanlegget. CharacterString 0..1
ISPSHavneanlegg Egenskaper spesifikke for ISPSHavneanlegg. ISPSHavneanlegg (datatype) 0..1
- portFacilityNrIMO Lokasjonskode for ISPS-området. Består av UNLOCODE, samt en 4-siffret tallkode. Merk: Denne egenskapen tilsvarer HavneterminalISPSnummer i SOSI Kyst og Sjø 4.0. CharacterString 0..1
- sikringstype Sikring/tilgang til ISPS Havneanlegget. Sikringstype (kodeliste) 0..1
- statusGodkjenning Status på ISPS godkjenning. CharacterString 0..1
- sikkerhetsbarriere Inngjerding eller annen form for sikkerhetsbarriere tilknyttet havneanlegget. Boolean 0..1
- kontaktinformasjonPFSO Kontaktinformasjon til PFSP eller assisterende PFSO på det aktuelle ISPS-området. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. GM_Surface 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. GM_Point 0..1
adresse Egenskaper tilknyttet adresse for havneanlegget. Adresse (datatype) 0..1
- besøksadresse Besøksadresse til havneanlegget. CharacterString 0..1
- bnr Nummer for et bruk i matrikkelen. Hver gårdsnummer er delt opp i ett eller flere bruk. Bruksnummer forkortes bnr. Integer 0..1
- fylke Navn på fylke. CharacterString 0..1
- gnr Nummer for en gårdsenhet i matrikkelen, som er unik innenfor hver kommune. Gårdsnummer forkortes gnr. Integer 0..1
- kommunenummer Kommunenummer. Integer 0..1
- postadresse Postadresse til havneanlegget. CharacterString 0..1
- postnummer Postnummer til postadressen. CharacterString 0..1
- poststed Poststed til postnummet. CharacterString 0..1
avfallsplanKrav Krav knyttet til avfallsplan for havner og havneanlegg. AvfallsplanKrav 0..1
havnetype Type havneanlegg. Havnetype (kodeliste) 1..*
bildeLink URL-link som henviser til et bilde av objektet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon Generell opplysning. CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
GLN Integer 13 0..1
HAVN_NAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
EIER CharacterString 50 0..1
EIERSKAP Eierskap 20 1..*
OPERATØR CharacterString 50 0..1
ISPSHAVNEANLEGG ISPSHavneanlegg 100 0..1
GM_Surface 1..1
GM_Point 0..1
ADRESSE Adresse 250 0..1
AVFALLSPLAN_KRAV AvfallsplanKrav 100 0..1
HAVNETYPE Havnetype 25 1..*
BILDELINK CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and physical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
informasjon CharacterString information General information.
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data were made.
eier CharacterString owner Owner of the Port Facility.
eierskap Eierskap typeOfOwnership Type of ownership.
operatør CharacterString operator Who the port facility is operated or managed by.
ISPSHavneanlegg ISPSHavneanlegg ISPSPortFacility Attributes specific to ISPS Port Facilities.
område GM_Surface area Polygon showing the geographical extent.
posisjon GM_Point position Optional point of representation.
adresse Adresse address Address attributes for the port facility.
avfallsplanKrav AvfallsplanKrav wastePlanRequirements Requirements for waste plans in ports and port facilities.
havnetype Havnetype typeOfPort Type of port or port facility.
bildeLink CharacterString imageLink URL that refers to an image of the object.

Vis Havneanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Eierskap 1 ..*
CharacterString 0 ..1
ISPSHavneanlegg 0 ..1
GM_Surface 1 ..1
GM_Point 0 ..1
Adresse 0 ..1
AvfallsplanKrav 0 ..1
Havnetype 1 ..*
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensesAvHavneanleggGrense HavneanleggGrense 0..* Havneanlegg
arv subtype Havneanlegg supertype HavneanleggId
Navn Beskrivelse
avgrensningsobjekter i samsvar med områdegeometri --ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt --Område-geometrien skal være lik summen av geometriene til de assosierte avgrensningsobjektene.
posisjon innenfor område -- ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt --Dersom det finnes posisjon-geometri skal dette punktet ligge innenfor område-geometrien.