Fortøyningsinnretning

objekttype

Geovekst Gyldig

Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Posisjon GM_Point 1..1
fortøyningstype Fortøyningstype Fortøyningstype (kodeliste) 1..1
maksbelastning Maks belastning for pullerten i antall tonn. Integer 0..1
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. CharacterString 0..1
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
høydeOverSjøkartnull Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
sertifiseringsdato Dato for forrige sertifisering. Date 0..1
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss Tillatt fortøyningsvinkel sett i grunnriss. Eksempel: +/-90°. CharacterString 0..1
tillattFortøyningsvinkelOppriss Tillatt fortøyningsvinkel sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15°. CharacterString 0..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKT_ID_INTERN CharacterString 25 0..1
OBJEKT_LØPENR CharacterString 25 0..1
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
GM_Point 1..1
FORTØYNINGSTYPE Fortøyningstype 20 1..1
MAKSBELASTNING Integer 10 0..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
STATUS Status 20 0..1
HØYDE_OVER_SJØKARTNULL Real 6.2 1..1
SERTIFISERINGSDATO Date 0..1
TILLATT_VINKEL_GRUNNRISS CharacterString 25 0..1
TILLATT_VINKEL_OPPRISS CharacterString 25 0..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numbering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
posisjon GM_Point position Geographical location.
fortøyningstype Fortøyningstype typeOfMooringFacility Type of mooring.
maksbelastning Integer maximumLoad Maximum load for bollard, measured in metric tons.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
status Status status Status of the object.
høydeOverSjøkartnull Real heightAboveChartDatum Height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise stated.
sertifiseringsdato Date certificationDate Date for last certification.
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss CharacterString allowedMooringAngleFloorPlan Allowed angle for mooring as seen from above.
tillattFortøyningsvinkelOppriss CharacterString allowedMooringAngleProfile Allowed angle for mooring as seen in profile.

Vis Fortøyningsinnretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Point 1 ..1
Fortøyningstype 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Status 0 ..1
Real 1 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fortøyningsinnretning supertype ObjektId