AdministrativtHavneområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Geografisk område som en havneadministrasjon eller en kommune har ansvaret for. Er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
administreresAv Administrator av området. Vanligvis kommune, IKS eller havneadministrasjon på vegne av kommune. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. GM_Surface 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. GM_Point 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon Generell opplysning. CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GLN Integer 13 0..1
HAVN_NAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
ADMINISTRERES_AV CharacterString 50 0..1
GM_Surface 1..1
GM_Point 0..1
Name Type English Description
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and physical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
informasjon CharacterString information General information.
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data were made.
administreresAv CharacterString managedBy The responsible for managing the area. Usually a municipality, inter-municipality or port administration on behalf of the municipality.
område GM_Surface area Polygon showing geographical extent.
posisjon GM_Point position Optional point of representation.

Vis AdministrativtHavneområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
GM_Surface 1 ..1
GM_Point 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype AdministrativtHavneområde supertype HavnId