LasteLosseUtstyr

objekttype

Geovekst Gyldig

Utstyr som er en del av den faste infrastrukturen i havnen, og brukes til lasting eller lossing.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
posisjon Posisjon. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. GM_Point 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
utstyrstype Type laste- og losseutstyr. Utstyrstype (kodeliste) 1..*
bruksområde Type bruk av utstyret. Spesifiserer om utstyret brukes til lasting og/eller lossing. Bruksområde (kodeliste) 1..*
mobil Fastmontert eller flyttbart objekt. For flyttbare objekt benyttes verdien True, mens for fastmonterte objekter benyttes False. Boolean 1..1
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. CharacterString 0..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKT_ID_INTERN CharacterString 25 0..1
OBJEKT_LØPENR CharacterString 25 0..1
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
GM_Point 1..1
STATUS Status 20 0..1
UTSTYRSTYPE Utstyrstype 25 1..*
BRUKSOMRÅDE Bruksområde 20 1..*
MOBIL Boolean 1..1
SPESIFIKASJON CharacterString 225 0..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numbering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
posisjon GM_Point position Geograpical location.
status Status status Status of the object.
utstyrstype Utstyrstype typeOfEquipment Type of equipment for loading or unloading.
bruksområde Bruksområde typeOfUsage Type of usage of the equipment. Specifies if it's used for loading and/or unloading.
mobil Boolean mobile Fixed or movable object.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features.

Vis LasteLosseUtstyr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
GM_Point 1 ..1
Status 0 ..1
Utstyrstype 1 ..*
Bruksområde 1 ..*
Boolean 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LasteLosseUtstyr supertype ObjektId