Tømmestasjon

objekttype

Geovekst Gyldig

Tømmestasjon eller punkt for tømming av væske (avløpsvann, septik eller tilsvarende).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avløpstype Hva slags tømming/avløpstype som er tilgjengelig. Avløpstype (kodeliste) 1..*
datoTilgjengeligFra Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. CharacterString 0..1
høydereferanse Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kapasitet Kapasitet til tømming, angitt i antall m3/time. Integer 0..1
kumnummer ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. Integer 0..1
mobil Fastmontert eller flyttbart objekt. Dette kan være i form av en tankbil eller lignende. For flyttbare objekt benyttes verdien True, mens for fastmonterte objekter benyttes False. Boolean 1..1
datoTilgjengeligTil Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Dato oppgis som DD-MM. Årstall er ikke nødvendig. CharacterString 0..1
posisjon Posisjon. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. GM_Point 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Hva slags bruker som har tilgang til objektet. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
tilkoblingsdimensjon Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. CharacterString 0..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi som angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKT_ID_INTERN CharacterString 25 0..1
OBJEKT_LØPENR CharacterString 25 0..1
KAI_ID CharacterString 20 0..1
KAI_NAVN CharacterString 100 0..1
KAI_ID_INTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGG_NAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGG_ID CharacterString 50 0..1
AVLØPSTYPE Avløpstype 20 1..*
DATO_TILGJENGELIG_FRA CharacterString 5 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
KAPASITET Integer 10 0..1
KUMNUMMER Integer 4 0..1
MOBIL Boolean 1..1
DATO_TILGJENGELIG_TIL CharacterString 5 0..1
GM_Point 1..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 20 0..*
TILKOBLINGSDIMENSJON CharacterString 20 0..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numbering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numbering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates whether the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility. The name should match entries in Safe Sea Net Norway.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
avløpstype Avløpstype liquidWasteType Type of liquid waste that can be disposed of.
datoTilgjengeligFra CharacterString datoAvailableFrom Date the object is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter). Date is given as DD-MM.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Measurement point on the object.
kapasitet Integer capacity Capacity for emptying. Unit of measure is m3 pr. hour.
kumnummer Integer manholeNumber ID-marking of manholes.
mobil Boolean mobile Fixed or movable object.
datoTilgjengeligTil CharacterString dateAvailableTo Date the object is available to. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter). Date is given as DD-MM.
posisjon GM_Point position Geographical location.
status Status status Status of the object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess What kind of user that has access to the object.
tilkoblingsdimensjon CharacterString connectionSize Dimension of the pipes to be connected.

Vis Tømmestasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Avløpstype 1 ..*
CharacterString 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 1 ..1
CharacterString 0 ..1
GM_Point 1 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Tømmestasjon supertype ObjektId