AnnenRute OtherRoute

objekttype

Kartverket Gyldig

Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
annenRuteInfo Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel. AnnenRuteInfo (datatype) 1..*
- rutenavn Navnet på ruta. Hvis ruta her et nagvn, skal dette registreres. CharacterString 0..1
- rutenummer Identifikasjonsnummer eller betegnelse på ruta. Rutenummer er en påkrevd egenskap. Rutenummeret er unikt innenfor vedlikeholdsansvarlig. Dersom rutenummer ikke er oppgitt ved registrering, legges det på et fiktivt unikt rutenummer. CharacterString 1..1
- vedlikeholdsansvarlig Organisasjon/lag/forening, kommune, friluftsråd, reiselivsaktør eller andre som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av rute. CharacterString 1..1
- spesialAnnenrutetype Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. SpesialAnnenRutetype (kodeliste) 0..1
- gradering Angivelse av hvor krevende ruta er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydeeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no). RuteVanskelighetsgrad (kodeliste) 0..1
- rutetype Angivelse av type rute iet differensiert nett. Rutetype (kodeliste) 0..1
- rutebetydning Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brkerne i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av "Vedlikeholdsansvarlig" og defineres ut fra bruken av ruta. Rutebetydning (kodeliste) 0..1
- tilpasning Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov. Tilpasning (kodeliste) 0..1
- ruteinformasjon Tilleggsinformasjon/beskrivelse som er viktig for ruta. CharacterString 0..1
TurOgFriluftsrute
merking Forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelveg mv. Med merking menes markering for å vise veg. RuteMerking (kodeliste) 1..1
skilting Om ruta er skiltet eller ikke (må skilles fra merking - skiltes ofte i viktige kryss og start-/sluttpunkt) Boolean 0..1
anleggsnummer Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen. CharacterString 0..1
uukoblingsID Identifikator for kobling mot data fra kartlegging av Universel Utforming. CharacterString 0..1
ruteFølger Hoveddelen av type trase som rute eller løype følger RuteFølger (kodeliste) 0..1
underlagstype Type underlag som ruta eller løypa følger - om rutestrekningen har asfalt/betongdekke, går på grus eller på naturlig grunn. Underlagstype (kodeliste) 0..1
rutebredde Minste sti- , sykkelsti- eller skiløypebredde i grunnriss på rutestrekningen. Rutebredde (kodeliste) 0..1
trafikkbelastning Grov kategorisering av trafikkbelastning påen strekning. Trafikkbelastning (kodeliste) 0..1
belysning Om det er belysning eller ikke langs ruten. For eksempel løysløype registreres med egenskapen Belysning og verdien JA. Boolean 0..1
sesong Tilrettelagt for sommer, vinter eller hele året. Sesong (kodeliste) 0..1
RuteGenerell
senterlinje Forløp som følger objektets sentrale del. Kurve 1..1
Fellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av objektene innen et datasett. Må ikke forveksles med global unik identifikasjon. Det finnes ikke støtte for hånderting av id som annet enn en vanlig tekstegenskap i SOSI. Egenskapen vil bli påkrevd når forvaltningssystemet støtter håndtering av ID fullt ut. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavskode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 bokstaver. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. VersjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. Date 1..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene, kan være geometri og/eller egenskapsendring. DateTime 0..1
kvalitet Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Egenskapen kompaktifiseres. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode Metode for måling i grunnriss (x,y). Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Antatt posisjonsnøyaktighet i grunnriss (x,y) oppgis i cm. Med posisjonsnøyaktighet menes punktstandardavviket for punkter, samt tverravvik i grunnriss for kurver. Den nøyaktighet som angis på objektet bør være så nær dataobjektets nøyaktighet i forhold til det virkelige objektet som mulig. Integer 1..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
informasjon Generell opplysning. Mulighet for å legge inn utfyllende informasjon om objektet. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RUTEMERKING RuteMerking (kodeliste) 1..1
SKILTING Boolean 0..1
ANLEGGSNUMMER CharacterString 10 0..1
UUKOBLINGSID CharacterString 10 0..1
RUTEFØLGER RuteFølger (kodeliste) 0..1
UNDERLAGSTYPE Underlagstype (kodeliste) 0..1
RUTEBREDDE Rutebredde (kodeliste) 0..1
Trafikkbelastning (kodeliste) 0..1
BELYSNING Boolean 0..1
Sesong (kodeliste) 0..1
Kurve 1..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
AnnenRuteInfo 1..*
Name Type English Description
merking RuteMerking (kodeliste) marking
skilting Boolean
anleggsnummer CharacterString
uukoblingsID CharacterString
ruteFølger RuteFølger (kodeliste) follows
underlagstype Underlagstype (kodeliste)
rutebredde Rutebredde (kodeliste) routeWidth
trafikkbelastning Trafikkbelastning (kodeliste)
belysning Boolean
sesong Sesong (kodeliste)
senterlinje Kurve centerline
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato Date
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
opphav CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
informasjon CharacterString
annenRuteInfo AnnenRuteInfo

Vis AnnenRute i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AnnenRuteInfo 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype AnnenRute supertype TurOgFriluftsrute