BmArtOmråde BdSpecArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet med unntak av marine arter
incidences of species which are important to biological diversity, with the exception of marine species
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmArtsobservasjon observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og i hvilken form Merknad: bmArtsregistrering eller bmArtsobservasjon er påkrevet BmArtsobservasjon (datatype) 0..*
- bmAntall antall observerte forekomster av arten Integer 1..1
- bmArt nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3). BmArt (kodeliste) 1..1
- bmEnhet angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, osv. BmEnhet (kodeliste) 1..1
- bmRegistreringsdato dato for siste registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
bmArtsregistrering angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=2071&toppgiff=tema), samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene. bmArtsregistrering eller bmArtsobservasjon er påkrevet. Datatypen bmArtsregistrering benytter bmArt. Det er imidlertid ikke alle verdier i denne tesaurusen som er tillatt for denne objekttypen. Må bruke skjønn bmArtsregistrering eller bmArtsobservasjon er påkrevet. Datatypen bmArtsregistrering benytter bmArt. Det er imidlertid ikke alle verdier i denne tesaurusen som er tillatt for denne objekttypen. Må bruke skjønn BmArtsregistrering (datatype) 0..*
- bmArt nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3). BmArt (kodeliste) 1..1
- bmFunksjonskvalitet angir kvaliteten på funksjonsvurderingen BmFunksjonskvalitet (kodeliste) 0..1
- bmKilde hvor registreringen er kommet fra og en skjønnsmessig vurdering av kilden BmKilde (datatype) 0..1
- bmOmrådefunksjon angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen BmOmrådefunksjon (kodeliste) 1..1
- bmRegistreringsdato dato for siste registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
- bmTruethetskategori angir status i nasjonal rødliste Merknad: Truethetskategoriene er internasjonale og utfyllende. Forklaring finnes i DN-rapport 1999-3, Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Redli009.pdf BmTruethetskategori (kodeliste) 0..1
- bmViltvekt verdisetting av områder i henhold til kommunenes viltområde-kartlegging, (DN-håndbok 11 - 1996, Viltkartlegging). Merknad: Dette er egenskap basert på en helhetsvurdering av områdets verdi for en eller flere vilt-arter. Se http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=3435 BmViltvekt (kodeliste) 0..1
- bmÅrstid angir hvilke årstider registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår BmÅrstid (kodeliste) 0..1
kommune Kommunenummer (kodeliste) 0..1
navn navnet på lokaliteten CharacterString 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMARTOBS BmArtsobservasjon 0..*
BmArtsregistrering 0..*
Kommunenummer 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
Flate 0..1
Punkt 0..1
Kurve 0..1
Name Type English Description
bmArtsobservasjon BmArtsobservasjon bdSpeciesObservation observation of species, including name of species, how many and in what form Note: bdSpeciesRegistration or bdSpeciesObservation is required
bmArtsregistrering BmArtsregistrering bdSpeciesRegistration indicates important areas/sites for species Note: In principle, the priority is important habitat and function areas for mammalian, avian, reptilian and amphibian species in accordance with DN Manual 11, Game Surveying, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?
kommune Kommunenummer municipalityNumber
navn CharacterString name the name of the site
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis BmArtOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BmArtsobservasjon 0 ..*
BmArtsregistrering 0 ..*
Kommunenummer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Kurve 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BmArtOmråde 1..2 artsAvgrensning BmArtGrense 0..*