Sted

objekttype

Kartverket Utkast

Sted inneholder all egenskapene som er felles for de ulike stedsnavnene (og deres skrivemåter) for en lokalitet, uavhengig av språk. Med felles egenskaper menes posisjon, presentasjonsinformasjon, land, kommune, matrikkelnummer, navnetype, osv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område den geografiske avgrensingen av stemmekretsen. GM_Surface () 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på GM_Point () 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del GM_Curve () 0..1
multipunkt geometritype som benyttes for å representere flere objekter hvor egenskapene med unntak av geometrien er like GM_MultiPoint () 0..1
multikurve GM_MultiCurve 0..1
stedsnavn navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv. Stedsnavn (datatype) 1..*
- offentligBruk om stedsnavnet har skrivemåtestatuser som gjør at det kan godkjennes for offentlig bruk. Boolean 1..1
- navnesakstatus nåværende saksbehandlingsstatus for stedsnavnet og de tilhørende skrivemåtene. NavnesakstatusKode (kodeliste) 1..1
- navnestatus Nåværende navnestatus (Hovednavn, sidenavn, undernavn, feilført eller historisk). Navnestatuskode (kodeliste) 1..1
- navnesaksstatusdato Hentes fra fraDato på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak. Date 1..1
- språk Angir hvilket språk stedsnavnet hører til, norsk, kvensk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk osv. SpråkKode (kodeliste) 1..1
- stedsnavnnummer Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnavnsnummer er et løpende nummer (starter på 1) systemet gir stedsnavnet som en identifikator. stedsnavnsnummeret er kun unikt under ett stedsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedet. Integer 1..1
- skrivemåte den skrivemåten av stedsnavnet som har en status som gjør at den anbefales til offentlig bruk. Skrivemåte (datatype) 1..*
- annenSkrivemåte de andre skrivemåtene av stedsnavnet som ikke er anbefalt for offentlig bruk. Skrivemåte (datatype) 0..*
land Hvilke land steder ligger i. Tobokstavers kodeliste, subsett av ISO 3166-1 alpha-2. LandKode (kodeliste) 1..1
navneobjekthovedgruppe Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann. Navneobjekthovedgruppe (kodeliste) 1..1
navneobjektgruppe Inndeling i kategorier under hver hovedgruppe. Navneobjektgruppe (kodeliste) 1..1
navneobjekttype Stedets navneobjekttype er en underinndeling av navneobjektgruppene som igjen er inndeling av navneobjekthovedgruppene. Navneobjekttype (kodeliste) 1..1
sortering Sorteringsegenskapene skal benyttes til å angi stedets viktighet i forskjellige målestokker (i forhold til andre stedsnavn). Sortering1Kode (kodeliste) 1..1
språkprioritering Angir rekkefølgen av navn på forskjellige språk som skal vises på skilt og kart, jf. forskriften § 7 annet ledd. SpråkprioriteringKode (kodeliste) 0..1
matrikkelenhetreferanse Mulighet for å koble matrikkelenhet til objekt i SSR for å oppdatere bruksnavn i matrikkelen. Matrikkelenhetreferanse (datatype) 0..1
- matrikkelId Unik vegId for vegreferanser og unik matrikkelenhetId for matrikkelenhetreferanser. Integer 1..1
- oppdateringsdato Dato for siste oppdatering av matrikkelreferanse. DateTime 1..1
- registreringsdato Dato for registrering av matrikkelreferanse. DateTime 1..1
- kommunenummer Kommunenummer fra matrikkelen. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- gaardsnummer Gårdsnummer fra matrikkelen. Integer 1..1
- bruksnummer Bruksnummer fra matrikkelen. Integer 1..1
- festenummer Festenummer fra matrikkelen. Integer 0..1
- seksjonsnummer Seksjonsnummer fra matrikkelen. Integer 0..1
vegreferanse Alle vegnavn i matrikkelen skal ha referanse til adressenavn i stedsnavnregisteret. Vegreferanse (datatype) 0..1
- matrikkelId Unik vegId for vegreferanser og unik matrikkelenhetId for matrikkelenhetreferanser. Integer 1..1
- oppdateringsdato Dato for siste oppdatering av matrikkelreferanse. DateTime 1..1
- registreringsdato Dato for registrering av matrikkelreferanse. DateTime 1..1
- kommunenummer 4 sifret kommunenummer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- adressekode Unik kode for vegen i matrikkelen i gjeldende kommune. Integer 1..1
kommune Stedets kommunetilknytning avhenger av stedets geografiske beligenhet og viser hvlke kommuner stedet ligger i. Kommune (datatype) 0..*
- kommunenummer Kommunenummer er nummer for å identifisere kommunerer og er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- kommunenavn Navnet på kommunen, navnet vises på flere språk dersom kommunen er flerspråklig. CharacterString 1..1
- fylkesnummer Fylkesnummer er definerte identifikasjonskoder for norske fylker og to territorier (Svalbard og Jan Mayen) Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
- fylkesnavn Navnet på fylket, navnet vises på flere språk med riktig rekkefølge på spårkene dersom fylket er flerspråklig. CharacterString 1..1
stedsnummer Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnummeret er et løpende nummer systemet gir stedet som en identifikator. Stedsnummeret er unikt og kan ikke brukes om igjen. Integer 1..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FLATE GM_Surface 0..1
GM_Point 0..1
GM_Curve 0..1
GM_MultiPoint 0..1
GM_MultiCurve 0..1
STEDSNAVN Stedsnavn 1..*
LAND LandKode 22 1..1
NAVNEOBJEKTHOVEDGRUPPE Navneobjekthovedgruppe 25 1..1
NAVNEOBJEKTGRUPPE Navneobjektgruppe 1..1
NAVNEOBJEKTTYPE Navneobjekttype 50 1..1
SORTERING Sortering1Kode 10 1..1
SPRÅKPRIORITERING SpråkprioriteringKode 100 0..1
MATRIKKELENHETSREFERANSE Matrikkelenhetreferanse 0..1
VEGREFERANSE Vegreferanse 0..1
KOMMUNE Kommune 0..*
STEDSNUMMER Integer 7 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
datauttaksdato DateTime
område GM_Surface
posisjon GM_Point centerline location where the object exists
senterlinje GM_Curve centerline cource follwed by the central part of the object
multipunkt GM_MultiPoint
multikurve GM_MultiCurve
stedsnavn Stedsnavn
land LandKode
navneobjekthovedgruppe Navneobjekthovedgruppe
navneobjektgruppe Navneobjektgruppe
navneobjekttype Navneobjekttype
sortering Sortering1Kode
språkprioritering SpråkprioriteringKode
matrikkelenhetreferanse Matrikkelenhetreferanse
vegreferanse Vegreferanse
kommune Kommune
stedsnummer Integer

Vis Sted i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 0 ..1
GM_Point 0 ..1
GM_Curve 0 ..1
GM_MultiPoint 0 ..1
GM_MultiCurve 0 ..1
Stedsnavn 1 ..*
LandKode 1 ..1
Navneobjekthovedgruppe 1 ..1
Navneobjektgruppe 1 ..1
Navneobjekttype 1 ..1
Sortering1Kode 1 ..1
SpråkprioriteringKode 0 ..1
Matrikkelenhetreferanse 0 ..1
Vegreferanse 0 ..1
Kommune 0 ..*
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Sted supertype Fellesegenskaper
Navn Beskrivelse
Restriksjon for stedsnavn er påkrevd dersom sted har flere enn 1. stedsnavn og disse er på forskjellige språk