Fellesegenskaper

objekttype

Kartverket Utkast

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
datauttaksdato DateTime

Vis Fellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Sted supertype Fellesegenskaper