Grus-4.0_Utkast

Norges geologiske undersøkelse Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 29 av 29

Esker objekttype

langstrakt, smal og ofte slynget rygg eller ås av lagdelt og sortert sand, grus eller rullestein, dannet ved avsetning fra smeltevannelver i en tunnel under eller inne i en isbre


FellesegenskaperGrus objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


FellesegenskapRåstoff objekttype

fellesegenskaper for natursteinforekomster, industrimineralforekomster og malmforekomster


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological objectIdentifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


KnustBergForekomst objekttype

En ansamling av bergarter som har eller kan få en økonomisk verdi som byggeråstoff. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. --Definition-- A volume of naturally occurring rocks usually of economic value as construction material


KnustBergProspekt objekttype

område der det er potensial for en eller flere forekomster av bergarter egnet for byggeråstoffer basert på tidligere undersøkelser eller observasjoner, og der det anbefales videre undersøkelser. Prospekter kan anses som hensynssoner for mineralressurser. --Definition-- An area that is a potential site of rock aggregate deposits, based on preliminary exploration, previous exploration.


KnustBergProvins objekttype

område definert av geologiske egenskaper som avgrenser mulighetene for funn av bestemte økonomisk interessante bergarter til byggeråstoff --Definition-- Geologic provinces classified by (hard) rock aggregate resources.


KnustBergRegistrering objekttype

Ethvert volum av økonomisk interessant bergart til byggeråstoff --Definition-- Any volume of rock applicable for construction purposes.


KnustBergUttak objekttype

uttakssted for produksjon av knust berg (pukk) -- Definition -- Crushed rock aggregate extraction site


Losmassetype kodeliste

kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).


MassetakGruppeBeskrivelse abstract

abstrakt objektype for massetak (superklasse) som overordnet beskriver ulike typer massetak -- Definition -- Spatial object type grouping the common properties of mines and mining activities.Masseuttak abstract

er avgrensningen av et område hvor det er/har vært foretatt uttak av ulike typer råstoffer, eller hvor det foretas deponering av ulike typer råstoff. Kan være både underjordsdrift, dagbrudd og åpne masseuttak. Kan også presenteres som et punkt. Masseuttak er en fortolkning/oversetting av det INSPIRE betegner som ”Mine”, men som da innbefatter flere typer råstoffuttak, og ikke bare gruve eller bergverk. Vil være knyttet til en forekomst og/eller registrering. Dagbrudd/massetak arealdefineres og kartfestes i samarbeid med Statens kartverk. -- Definition -- An excavation carried out for the extraction of mineral deposits. -- Description -- ‘True’ mines are underground workings and open-pit workings (also called open-sky mines) generally for the extraction of metallic commodities. The Mine feature also includes open workings generally for the extraction of industrial minerals, commonly referred to as quarries.


MasseuttakAktivitet objekttype

hvilken aktivitet det er i masseuttaket -- Definition -- The process of extracting metallic, non-metallic mineral, or industrial rock deposits from the Earth. -- Description -- The term may also include preliminary treatment eg. cleaning or sizing.


MineralRegistrering objekttype

registrering av en mineralansamling (opphopning, konsentrering) i naturen. -- Definition -- A mineral accumulation in the lithosphere.


MineralRegistreringType kodeliste

Klassifisering av objekter i henhold til tilgjengelig kunnskapsnivå -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.


MinresPrøvepunkt objekttype

lokalitet hvor det er tatt (innsamlet) prøve(r) for videre bearbeidelse/analysePosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.


RessursType kodeliste

hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCodeValue -- Definition -- Values indicating the type of commodity. -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.


RåstoffBetydning kodeliste

En mineralforekomsts antatte betydning for fremtidig verdiskaping, i forhold til lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivå. Kodelisten finnes ikke i INSPIRE-spesifikasjonen, men er en tilpasning til begrepsbruk i norsk lovverk (PBL §5.4 og KU-forskrift §10), KMDs nasjonale forventninger (2019-2023), og fra europeiske spesifikasjoner i Raw Materials Initiative.


SandGrusForekomst objekttype

En ansamling av naturlig avsatt sand og grus som har eller kan få en økonomisk verdi. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. --Definition-- A mass of naturally occurring sand and gravel, usually of economic value, without regard to mode of origin.


SandGrusProspekt objekttype

område der det er potensial for en eller flere forekomster av naturlig avsatt sand og grus basert på tidligere undersøkelser eller observasjoner, og der det anbefales videre undersøkelser. Prospekter kan anses som hensynssoner for mineralressurser. --Definition-- An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.


SandGrusRegistrering objekttype

Enhver ansamling av naturlig avsatt sand og grus --Definition-- Any natural occurence of sand and gravel


SandGrusUttak objekttype

lokalitet hvor naturlig avsatt sand og grus tas ut Merknad: (massetak)


SluttbrukPotensial kodeliste

bruksområde for type mineralressurs -- Definition -- Values indicating the end-use potential of the mineral. -- Description -- EXAMPLE: for energy, fertilizer, building raw material etc.


TypeRastoffVirksomhet kodeliste

angir type på eventuell aktivitet