FellesegenskapRåstoff

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

fellesegenskaper for natursteinforekomster, industrimineralforekomster og malmforekomster
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
råstoffBetydning hvilken betydning en mineralforekomst har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal begrunnes. RåstoffBetydning (kodeliste) 1..1
MineralRegistrering
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted objektet eksisterer på Punkt 0..1
identRåstoffobj forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101 deposit object identification code Note: Consists of a municipality number (4 digits) and a serial number (7 digits). Ideally the serial number should consist of an area number (3 digits), a location number (2 digits) and a test number (2 digits). For example: 17290010101 Integer 1..1
forekomstNummer unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001 Integer 1..1
mineralRegistreringType hvilken type mineralregistrering dette er inndelt etter kunnskapsnivå. Eksempler på dette er prospekt, registrering og forekomst. MineralRegistreringType (kodeliste) 1..1
ressursType hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCode RessursType (kodeliste) 1..1
ressursUndertype underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn) sub-classification of material types that may be/are subject to extraction Note: a more detailed classification of the raw material that is extracted (mainly chemical elements (Cu,Pb, Zn, etc.) and names of minerals) CharacterString 1..1
navnRåstoffobj navn på mineralressursobjektet INSPIRE: name of raw material object CharacterString 0..1
omrNummer nummerering av forekomsten (forekomstområdet) i kommunen. Merknad: Er en del av FOREKOM_ID. Eksempel 1729(001)01101. deposit numbering (deposit area) in the municipality Note: part of DEPOSIT_ID For example: 1729(001)0101 Integer 0..1
typeRåstoffVirksomhet angir type på eventuell aktivitet indicates type of any activities TypeRastoffVirksomhet (kodeliste) 0..1
geolBeskrivelse beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse descriptive text field or link (URL) to textual description CharacterString 0..1
antallAnalyser antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser the number of chemical and/or mechanical analyses performed Integer 0..1
sisteBefaringDato dato for siste feltbefaring av forekomsten Date 0..1
altForekomstNr alternativ nummerering av forekomsten Merknad: Kan ha en bestemt form innen den enkelte forekomstdatabasen, og behøver ikke være unikt. Benyttes ofte for å peke tilbake på nummereringssystemer i eldre registre. alternative numbering of the deposit Note: May have a specific form in the individual deposit database and does not need to be unique. Often used to refer back to numbering systems in older registers Integer 0..1
historiskViktig angivelse om forekomsten er historisk viktig Boolean 0..1
faktaarkURL link (URL) til forekomstens oppdaterte faktaark ifra NGUs database CharacterString 0..1
sluttbrukType hva mineralet/bergarten kan brukes til. Eksempler på dette er byggeråstoffer, miljøkalk, slaggdanner etc. SluttbrukPotensial (kodeliste) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
FLATE Flate 0..1
PUNKT Punkt 0..1
FOREKOM_ID Integer 11 1..1
R_FNR Integer 7 1..1
MineralRegistreringType (kodeliste) 1..1
RESSTYPE RessursType (kodeliste) 1..1
RESSUNTYPE CharacterString 30 1..1
FOREKNAVN CharacterString 30 0..1
R_ONR Integer 3 0..1
VIRKSOMHET TypeRastoffVirksomhet (kodeliste) 2 0..1
GEOBESK CharacterString 255 0..1
ANT_ANALYS Integer 4 0..1
SISTBEFART Date 8 0..1
ALTERN_FNR Integer 20 0..1
HIST_VIKTIG Boolean 0..1
FAKTAARK_URL CharacterString 200 0..1
SLUTTBRUKTYPE SluttbrukPotensial (kodeliste) 40 0..*
RåstoffBetydning 1..1
Name Type English Description
område Flate area
posisjon Punkt Point
identRåstoffobj Integer identRawMaterialObj
forekomstNummer Integer depositNumber
mineralRegistreringType MineralRegistreringType (kodeliste) MineralOccurenceType The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit
ressursType RessursType (kodeliste) Commodity Values indicating the type of commodity. what type of raw material that may be/is subject to extraction -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.
ressursUndertype CharacterString materialSubType
navnRåstoffobj CharacterString nameOfRawMaterialObj
omrNummer Integer areaNumber
typeRåstoffVirksomhet TypeRastoffVirksomhet (kodeliste) typeOfRawMaterialActivity
geolBeskrivelse CharacterString geolDescription
antallAnalyser Integer numberOfAnalyses
sisteBefaringDato Date lastObservationDate
altForekomstNr Integer altDepositNo
historiskViktig Boolean historicImportance
faktaarkURL CharacterString descriptionURL
sluttbrukType SluttbrukPotensial (kodeliste) EndusePotential The end-use potential of the mineral. -- Description -- EXAMPLE: for energy, fertilizer, building raw material.
råstoffBetydning RåstoffBetydning geolValueAssessment how important a geological resource or registration is as regards potential commercial exploitation now or in the future

Vis FellesegenskapRåstoff i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
RåstoffBetydning 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KnustBergForekomst supertype FellesegenskapRåstoff
arv subtype FellesegenskapRåstoff supertype MineralRegistrering
arv subtype SandGrusForekomst supertype FellesegenskapRåstoff