Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0A6EEE5A_283D_4644_886D_126A2C587B36;Hoveddiagram Grus;;diagram;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_76604D5D_1015_4eb3_A363_CB71D1C63B3C;Masseuttak;;diagram;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_1400E6FE_4457_431d_8DDC_72E4326FD6AE;Avgrensning av objekttyper;;diagram;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_04E93FD8_9DE7_402a_945C_5A97A3B6626D;KnustBergRegistrering;Ethvert volum av økonomisk interessant bergart til byggeråstoff --Definition-- Any volume of rock applicable for construction purposes.;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_1AFF0A75_0251_4201_AED3_33C79009C0A4;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_1B90045F_2B2B_49b4_B7D3_6CB877DBB4BA;KnustBergForekomst;En ansamling av bergarter som har eller kan få en økonomisk verdi som byggeråstoff. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. --Definition-- A volume of naturally occurring rocks usually of economic value as construction material;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;KnustBergUttak;uttakssted for produksjon av knust berg (pukk) -- Definition -- Crushed rock aggregate extraction site;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;MineralRegistrering;"registrering av en mineralansamling (opphopning, konsentrering) i naturen. -- Definition -- A mineral accumulation in the lithosphere. ";objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_4CE60E3A_273E_43c0_B65B_83B5B7186CF7;Esker;langstrakt, smal og ofte slynget rygg eller ås av lagdelt og sortert sand, grus eller rullestein, dannet ved avsetning fra smeltevannelver i en tunnel under eller inne i en isbre;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_5175925B_FBB4_4ed3_B7AB_2C93D28CDBC8;SandGrusForekomst;En ansamling av naturlig avsatt sand og grus som har eller kan få en økonomisk verdi. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. --Definition-- A mass of naturally occurring sand and gravel, usually of economic value, without regard to mode of origin.;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_7895630C_BE97_42ad_85CF_326D49BDBF50;SandGrusProspekt;område der det er potensial for en eller flere forekomster av naturlig avsatt sand og grus basert på tidligere undersøkelser eller observasjoner, og der det anbefales videre undersøkelser. Prospekter kan anses som hensynssoner for mineralressurser. --Definition-- An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_8995D1BD_D693_4d3e_BB2D_8A43401A6726;MasseuttakAktivitet;hvilken aktivitet det er i masseuttaket -- Definition -- The process of extracting metallic, non-metallic mineral, or industrial rock deposits from the Earth. -- Description -- The term may also include preliminary treatment eg. cleaning or sizing.;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_906077A1_E6F0_4caf_AE87_4A52CCFBBC74;FellesegenskapRåstoff;fellesegenskaper for natursteinforekomster, industrimineralforekomster og malmforekomster;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;SandGrusUttak;lokalitet hvor naturlig avsatt sand og grus tas ut Merknad: (massetak);objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_A75195E8_3E96_4893_B29A_44A816A4A89D;FellesegenskaperGrus;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_A81F4BB5_EFD2_410c_A6B7_F45E77909235;KnustBergProvins;område definert av geologiske egenskaper som avgrenser mulighetene for funn av bestemte økonomisk interessante bergarter til byggeråstoff --Definition-- Geologic provinces classified by (hard) rock aggregate resources.;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_DD23E56C_A117_43d7_B943_BE5396104B1F;KnustBergProspekt;område der det er potensial for en eller flere forekomster av bergarter egnet for byggeråstoffer basert på tidligere undersøkelser eller observasjoner, og der det anbefales videre undersøkelser. Prospekter kan anses som hensynssoner for mineralressurser. --Definition-- An area that is a potential site of rock aggregate deposits, based on preliminary exploration, previous exploration.;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;MinresPrøvepunkt;lokalitet hvor det er tatt (innsamlet) prøve(r) for videre bearbeidelse/analyse;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_FFF3DC8A_F427_47be_A856_762779491706;SandGrusRegistrering;Enhver ansamling av naturlig avsatt sand og grus --Definition-- Any natural occurence of sand and gravel;objekttype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_40DB536E_7481_44fb_8180_AA82E3B529E6;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_FD100C3C_A34F_47e1_B0D5_D56CE4ABFA07;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.;datatype;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_18EDC603_079D_47dc_B690_86A1FB13EFF3;MineralRegistreringType;Klassifisering av objekter i henhold til tilgjengelig kunnskapsnivå -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.;kodeliste;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_2FA161C2_6C07_4e18_A8E3_A2D0DAA7F188;RåstoffBetydning;En mineralforekomsts antatte betydning for fremtidig verdiskaping, i forhold til lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivå. Kodelisten finnes ikke i INSPIRE-spesifikasjonen, men er en tilpasning til begrepsbruk i norsk lovverk (PBL §5.4 og KU-forskrift §10), KMDs nasjonale forventninger (2019-2023), og fra europeiske spesifikasjoner i Raw Materials Initiative.;kodeliste;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_3BDBCFD2_A6F1_4358_B30A_550B83074A00;TypeRastoffVirksomhet;angir type på eventuell aktivitet;kodeliste;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_6FF33973_699C_454c_BB6E_7D201EE24D8B;Losmassetype;"kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).";kodeliste;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_86F6C06D_F573_45cf_8B06_ED1A3836BD3D;SluttbrukPotensial;"bruksområde for type mineralressurs -- Definition -- Values indicating the end-use potential of the mineral. -- Description -- EXAMPLE: for energy, fertilizer, building raw material etc.";kodeliste;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_B15C7BA7_CA69_438d_AC85_C022B9F2B17E;RessursType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCodeValue -- Definition -- Values indicating the type of commodity. -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.;kodeliste;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_1AFF0A75_0251_4201_AED3_33C79009C0A4;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\GeolAvgrLinje EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;identRastoffobj;forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;forekomstNummer;unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;ressursType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCode -- Definition -- Values indicating the type of commodity. what type of raw material that may be/is subject to extraction -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;råstoffBetydning;hvilken betydning en mineralforekomst har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal begrunnes. -- Definition -- how important a geological resource or registration is as regards potential commercial exploitation now or in the future;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;mineralRegistreringType;hvilken type mineralregistrering dette er inndelt etter kunnskapsnivå. Eksempler på dette er prospekt, registrering og forekomst. -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;ressursUndertype;underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn) sub-classification of material types that may be/are subject to extraction Note: a more detailed classification of the raw material that is extracted (mainly chemical elements (Cu,Pb, Zn, etc.) and names of minerals) ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;navnRastoffobj ;navn på forekomsten;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;lokalNummer;nummerering av lokalitet i forekomsten Merknad: Er en del av FOREKOM_ID: Eks: 1729001(01)01;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;stedfestingVerifisert;angir om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;geolBeskrivelse ;tekstlig beskrivelse av objektet;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;geolBeskrivelseURL;;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_3A790855_927E_402f_ACF2_383046B10268;antallAnalyser ;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\KnustBergUttak EAID_40DB536E_7481_44fb_8180_AA82E3B529E6;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Identifikasjon EAID_40DB536E_7481_44fb_8180_AA82E3B529E6;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Identifikasjon EAID_40DB536E_7481_44fb_8180_AA82E3B529E6;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Identifikasjon EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;posisjon;sted objektet eksisterer på;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;identRåstoffobj;forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101 deposit object identification code Note: Consists of a municipality number (4 digits) and a serial number (7 digits). Ideally the serial number should consist of an area number (3 digits), a location number (2 digits) and a test number (2 digits). For example: 17290010101;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;forekomstNummer;unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;mineralRegistreringType;hvilken type mineralregistrering dette er inndelt etter kunnskapsnivå. Eksempler på dette er prospekt, registrering og forekomst. -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;ressursType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCode -- Definition -- Values indicating the type of commodity. what type of raw material that may be/is subject to extraction -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;ressursUndertype;underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn) sub-classification of material types that may be/are subject to extraction Note: a more detailed classification of the raw material that is extracted (mainly chemical elements (Cu,Pb, Zn, etc.) and names of minerals) ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;navnRåstoffobj;navn på mineralressursobjektet INSPIRE: name of raw material object;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;omrNummer;nummerering av forekomsten (forekomstområdet) i kommunen. Merknad: Er en del av FOREKOM_ID. Eksempel 1729(001)01101. deposit numbering (deposit area) in the municipality Note: part of DEPOSIT_ID For example: 1729(001)0101;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;typeRåstoffVirksomhet;angir type på eventuell aktivitet indicates type of any activities;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;geolBeskrivelse;beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse descriptive text field or link (URL) to textual description;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser the number of chemical and/or mechanical analyses performed;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;sisteBefaringDato;dato for siste feltbefaring av forekomsten;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;altForekomstNr;alternativ nummerering av forekomsten Merknad: Kan ha en bestemt form innen den enkelte forekomstdatabasen, og behøver ikke være unikt. Benyttes ofte for å peke tilbake på nummereringssystemer i eldre registre. alternative numbering of the deposit Note: May have a specific form in the individual deposit database and does not need to be unique. Often used to refer back to numbering systems in older registers;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;historiskViktig;angivelse om forekomsten er historisk viktig ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;faktaarkURL;link (URL) til forekomstens oppdaterte faktaark ifra NGUs database ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_425D325F_75AA_4529_96B2_E9C2F293E2ED;sluttbrukType;hva mineralet/bergarten kan brukes til. Eksempler på dette er byggeråstoffer, miljøkalk, slaggdanner etc. -- Definition -- The end-use potential of the mineral. -- Description -- EXAMPLE: for energy, fertilizer, building raw material.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MineralRegistrering EAID_4CE60E3A_273E_43c0_B65B_83B5B7186CF7;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Esker EAID_8995D1BD_D693_4d3e_BB2D_8A43401A6726;uttakPeriodeFraTil;den perioden masseuttaket/mineralutvinningen foregikk i -- Definition -- Period, or extent in time, of the mining activity. -- Description -- The beginning of the activity links the TM_Period to the TM_Instant at which it starts. The ending links the TM_Period to the TM_Instant at which it ends. For a variety of reasons, the position of the TM_Instant designated by 'begin' or 'end' may be inderterminate.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MasseuttakAktivitet EAID_8995D1BD_D693_4d3e_BB2D_8A43401A6726;aktivitetUttak;hvilken driftsmetode som er brukt ved uttaket -- Definition -- The type of mining activity. -- Description -- EXAMPLE: Open Pit, Underground Mine, multiple, unspecified) or processing activity (eg Ore Processing) or production. Using activity to distinguish between the extraction, processing and production activities allows distinguishing between ore mined/grade/recovery, ore treated/grade/recovery and produced payable/plant recovery.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MasseuttakAktivitet EAID_8995D1BD_D693_4d3e_BB2D_8A43401A6726;uttakMengde;hvor mye som er utvunnet -- Definition -- The amount of ore processed by the activity.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MasseuttakAktivitet EAID_8995D1BD_D693_4d3e_BB2D_8A43401A6726;prosessType;hvilken type prosesser som er benyttet ved uttaket -- Definition -- The type of processing carried out during the mining activity.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MasseuttakAktivitet EAID_906077A1_E6F0_4caf_AE87_4A52CCFBBC74;råstoffBetydning;hvilken betydning en mineralforekomst har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal begrunnes. -- Definition -- how important a geological resource or registration is as regards potential commercial exploitation now or in the future;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\FellesegenskapRåstoff EAID_90B57042_169D_4729_B9CF_ED0B09F0C5BC;inspireId;-- Definition -- External object identifier of the spatial object. ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MassetakGruppeBeskrivelse EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;identRastoffobj;forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;forekomstNummer;unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;ressursType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCode -- Definition -- Values indicating the type of commodity. what type of raw material that may be/is subject to extraction -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;råstoffBetydning;hvilken betydning en mineralforekomst har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal begrunnes. -- Definition -- how important a geological resource or registration is as regards potential commercial exploitation now or in the future;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;mineralRegistreringType;hvilken type mineralregistrering dette er inndelt etter kunnskapsnivå. Eksempler på dette er prospekt, registrering og forekomst. -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;ressursUndertype ;underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn) sub-classification of material types that may be/are subject to extraction Note: a more detailed classification of the raw material that is extracted (mainly chemical elements (Cu,Pb, Zn, etc.) and names of minerals) ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;navnRastoffobj;navn på råstoffobjekt;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;lokalNummer ;nummerering av lokalitet i forekomsten Merknad: Er en del av FOREKOM_ID: Eks: 1729001(01)01;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;løsmassetype;kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper);egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;stedfestingVerifisert ;angir om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;geolBeskrivelse ;tekstlig beskrivelse av objektet;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;geolBeskrivelseURL;lenke (URL) til tekstlig beskrivelse av objektet;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A34A225B_2DFD_4259_B2DA_8FD02C5481AC;antallAnalyser ;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\SandGrusUttak EAID_A75195E8_3E96_4893_B29A_44A816A4A89D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\FellesegenskaperGrus EAID_A75195E8_3E96_4893_B29A_44A816A4A89D;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\FellesegenskaperGrus EAID_A75195E8_3E96_4893_B29A_44A816A4A89D;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\FellesegenskaperGrus EAID_A75195E8_3E96_4893_B29A_44A816A4A89D;identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt. ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\FellesegenskaperGrus EAID_A75195E8_3E96_4893_B29A_44A816A4A89D;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\FellesegenskaperGrus EAID_A75195E8_3E96_4893_B29A_44A816A4A89D;stedfestingVerifisert;angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert);egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\FellesegenskaperGrus EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;identRåstoffobj;Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;område;;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;posisjon;;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;råstoffBetydning;hvilken betydning en mineralforekomst har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal begrunnes. -- Definition -- how important a geological resource or registration is as regards potential commercial exploitation now or in the future;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;råstoffUttakOmrådeNavn;tekststreng som indikerer hvilket navn som er brukt på masseuttaket -- Definition -- Data type indicating the Mine Name and whether it is the preferred name.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;referanseInformasjon;Referansen til informasjon om masseuttaket (gruven) -- Definition -- The source reference for the mine. -- Description -- Allows citing mine plans etc.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;sluttDato;nedleggingsdato for masseuttaket -- Definition -- Date on which the mine ceased operation.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;sluttLevetid;Tidspunkt for levetiden til et objekt i denne versjon -- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;startDato;Datoen masseuttaket ble påbegynt -- Definition -- Date on which the mine commenced operation.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;startLevetid;tidspunktet for starten av et objekts levetid av siste versjon -- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;totalProduksjon;Angitt i 1000 tonn. Anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift. -- Definition -- estimated tonnage of total extracted raw material from the deposit object Note: Given in 1000 tonnes and estimated on the basis of trial operations/commissioning?? or regular operations;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Masseuttak EAID_FD100C3C_A34F_47e1_B0D5_D56CE4ABFA07;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Posisjonskvalitet EAID_FD100C3C_A34F_47e1_B0D5_D56CE4ABFA07;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\Posisjonskvalitet EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;ressursType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;ressursUndertype;underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;identRåstoffobj;forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;forekomstNummer;unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;navnRåstoffobj;navn på råstoffobjekt;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;prøveNummer;nummerering av prøvepunkt i forekomsten eller i lokaliteten Merknad: Er en del av FOREKOM_ID: Eks: 172900101(01);egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;geolBeskrivelse;beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_FDA272A2_34F3_49d7_B5B7_B835D356486D;geolBeskrivelseURL;lenke (URL) til tekstlig beskrivelse av objektet ;egenskap;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast\MinresPrøvepunkt EAID_90B57042_169D_4729_B9CF_ED0B09F0C5BC;MassetakGruppeBeskrivelse;"abstrakt objektype for massetak (superklasse) som overordnet beskriver ulike typer massetak -- Definition -- Spatial object type grouping the common properties of mines and mining activities.";abstract;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast EAID_F5AEF1DB_9C1A_4b1e_8EC9_2673C1C7ECB2;Masseuttak;"er avgrensningen av et område hvor det er/har vært foretatt uttak av ulike typer råstoffer, eller hvor det foretas deponering av ulike typer råstoff. Kan være både underjordsdrift, dagbrudd og åpne masseuttak. Kan også presenteres som et punkt. Masseuttak er en fortolkning/oversetting av det INSPIRE betegner som ”Mine”, men som da innbefatter flere typer råstoffuttak, og ikke bare gruve eller bergverk. Vil være knyttet til en forekomst og/eller registrering. Dagbrudd/massetak arealdefineres og kartfestes i samarbeid med Statens kartverk. -- Definition -- An excavation carried out for the extraction of mineral deposits. -- Description -- ‘True’ mines are underground workings and open-pit workings (also called open-sky mines) generally for the extraction of metallic commodities. The Mine feature also includes open workings generally for the extraction of industrial minerals, commonly referred to as quarries.";abstract;1.0;Ukjent;Grus-4.0_Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast