SandGrusUttak SandGravelExtraction SANDGRUSUTTAK

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

lokalitet hvor naturlig avsatt sand og grus tas ut Merknad: (massetak)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identRastoffobj forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101 Integer 1..1
forekomstNummer unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001 Integer 1..1
ressursType hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCode RessursType (kodeliste) 1..1
råstoffBetydning hvilken betydning en mineralforekomst har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal begrunnes. RåstoffBetydning (kodeliste) 1..1
mineralRegistreringType hvilken type mineralregistrering dette er inndelt etter kunnskapsnivå. Eksempler på dette er prospekt, registrering og forekomst. MineralRegistreringType (kodeliste) 0..1
ressursUndertype underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn) sub-classification of material types that may be/are subject to extraction Note: a more detailed classification of the raw material that is extracted (mainly chemical elements (Cu,Pb, Zn, etc.) and names of minerals) CharacterString 0..1
navnRastoffobj navn på råstoffobjekt CharacterString 0..1
lokalNummer nummerering av lokalitet i forekomsten Merknad: Er en del av FOREKOM_ID: Eks: 1729001(01)01 Integer 0..1
løsmassetype kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Losmassetype (kodeliste) 0..1
stedfestingVerifisert angir om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 0..1
geolBeskrivelse tekstlig beskrivelse av objektet CharacterString 0..1
geolBeskrivelseURL lenke (URL) til tekstlig beskrivelse av objektet CharacterString 0..1
antallAnalyser antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser Integer 0..1
Masseuttak
identRåstoffobj Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), Integer 0..1
område Flate 1..1
posisjon Punkt 1..1
råstoffBetydning hvilken betydning en mineralforekomst har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal begrunnes. RåstoffBetydning (kodeliste) 1..1
råstoffUttakOmrådeNavn tekststreng som indikerer hvilket navn som er brukt på masseuttaket String 1..*
referanseInformasjon Referansen til informasjon om masseuttaket (gruven) String 0..*
sluttDato nedleggingsdato for masseuttaket TM_Instant 0..1
sluttLevetid Tidspunkt for levetiden til et objekt i denne versjon DateTime 0..1
startDato Datoen masseuttaket ble påbegynt TM_Instant 1..1
startLevetid tidspunktet for starten av et objekts levetid av siste versjon DateTime 1..1
totalProduksjon Angitt i 1000 tonn. Anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift. Integer 0..1
MassetakGruppeBeskrivelse
inspireId Identifier 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FOREKOM_ID Integer 0..1
Flate FLATE 1..1
PUNKT Punkt 1..1
RåstoffBetydning (kodeliste) 1..1
RAASTOFFUTTAKOMRAADENAVN String 30 1..*
String 0..*
TM_Instant 0..1
DateTime 0..1
TM_Instant 1..1
DateTime 1..1
TOT_PROD Integer 12 0..1
Identifier 1..1
FOREKOM_ID Integer 11 1..1
R_FNR Integer 7 1..1
RESSTYPE RessursType 1..1
RASTOFFBETYDNING RåstoffBetydning 2 1..1
MINERALREGTYPE MineralRegistreringType 0..1
RESSUNTYPE CharacterString 30 0..1
FOREKNAVN CharacterString 60 0..1
R_LNR Integer 2 0..1
JORDART Losmassetype 3 0..1
STED_VERIF Boolean 0..1
GEOBESK CharacterString 255 0..1
GEOBESK_URL CharacterString 100 0..1
ANT_ANALYS Integer 4 0..1
Name Type English Description
identRåstoffobj Integer identRawMaterielObj
område Flate extent
posisjon Punkt position
råstoffBetydning RåstoffBetydning (kodeliste) geolValueAssessment how important a geological resource or registration is as regards potential commercial exploitation now or in the future
råstoffUttakOmrådeNavn String mineName Data type indicating the Mine Name and whether it is the preferred name.
referanseInformasjon String sourceReference The source reference for the mine. -- Description -- Allows citing mine plans etc.
sluttDato TM_Instant endDate Date on which the mine ceased operation.
sluttLevetid DateTime endLifespanVersion Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set.
startDato TM_Instant startDate Date on which the mine commenced operation.
startLevetid DateTime beginLifespanVersion Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
totalProduksjon Integer totalProduction estimated tonnage of total extracted raw material from the deposit object Note: Given in 1000 tonnes and estimated on the basis of trial operations/commissioning?? or regular operations
inspireId Identifier External object identifier of the spatial object.
identRastoffobj Integer
forekomstNummer Integer
ressursType RessursType Values indicating the type of commodity. what type of raw material that may be/is subject to extraction -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.
råstoffBetydning RåstoffBetydning how important a geological resource or registration is as regards potential commercial exploitation now or in the future
mineralRegistreringType MineralRegistreringType MineralOccurenceTypeValue The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit
ressursUndertype CharacterString
navnRastoffobj CharacterString
lokalNummer Integer
løsmassetype Losmassetype
stedfestingVerifisert Boolean
geolBeskrivelse CharacterString
geolBeskrivelseURL CharacterString
antallAnalyser Integer

Vis SandGrusUttak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
RessursType 1 ..1
RåstoffBetydning 1 ..1
MineralRegistreringType 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Losmassetype 0 ..1
Boolean 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SandGrusUttak supertype Masseuttak