Masseuttak Mine MASSEUTTAK

abstract

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

er avgrensningen av et område hvor det er/har vært foretatt uttak av ulike typer råstoffer, eller hvor det foretas deponering av ulike typer råstoff. Kan være både underjordsdrift, dagbrudd og åpne masseuttak. Kan også presenteres som et punkt. Masseuttak er en fortolkning/oversetting av det INSPIRE betegner som ”Mine”, men som da innbefatter flere typer råstoffuttak, og ikke bare gruve eller bergverk. Vil være knyttet til en forekomst og/eller registrering. Dagbrudd/massetak arealdefineres og kartfestes i samarbeid med Statens kartverk.
An excavation carried out for the extraction of mineral deposits. -- Description -- ‘True’ mines are underground workings and open-pit workings (also called open-sky mines) generally for the extraction of metallic commodities. The Mine feature also includes open workings generally for the extraction of industrial minerals, commonly referred to as quarries.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identRåstoffobj Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), Integer 0..1
område Flate 1..1
posisjon Punkt 1..1
råstoffBetydning hvilken betydning en mineralforekomst har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal begrunnes. RåstoffBetydning (kodeliste) 1..1
råstoffUttakOmrådeNavn tekststreng som indikerer hvilket navn som er brukt på masseuttaket String 1..*
referanseInformasjon Referansen til informasjon om masseuttaket (gruven) String 0..*
sluttDato nedleggingsdato for masseuttaket TM_Instant 0..1
sluttLevetid Tidspunkt for levetiden til et objekt i denne versjon DateTime 0..1
startDato Datoen masseuttaket ble påbegynt TM_Instant 1..1
startLevetid tidspunktet for starten av et objekts levetid av siste versjon DateTime 1..1
totalProduksjon Angitt i 1000 tonn. Anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift. Integer 0..1
MassetakGruppeBeskrivelse
inspireId Identifier 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifier 1..1
FOREKOM_ID Integer 0..1
Flate FLATE 1..1
PUNKT Punkt 1..1
RåstoffBetydning 1..1
RAASTOFFUTTAKOMRAADENAVN String 30 1..*
String 0..*
TM_Instant 0..1
DateTime 0..1
TM_Instant 1..1
DateTime 1..1
TOT_PROD Integer 12 0..1
Name Type English Description
inspireId Identifier External object identifier of the spatial object.
identRåstoffobj Integer identRawMaterielObj
område Flate extent
posisjon Punkt position
råstoffBetydning RåstoffBetydning geolValueAssessment how important a geological resource or registration is as regards potential commercial exploitation now or in the future
råstoffUttakOmrådeNavn String mineName Data type indicating the Mine Name and whether it is the preferred name.
referanseInformasjon String sourceReference The source reference for the mine. -- Description -- Allows citing mine plans etc.
sluttDato TM_Instant endDate Date on which the mine ceased operation.
sluttLevetid DateTime endLifespanVersion Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set.
startDato TM_Instant startDate Date on which the mine commenced operation.
startLevetid DateTime beginLifespanVersion Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
totalProduksjon Integer totalProduction estimated tonnage of total extracted raw material from the deposit object Note: Given in 1000 tonnes and estimated on the basis of trial operations/commissioning?? or regular operations

Vis Masseuttak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 1 ..1
RåstoffBetydning 1 ..1
String 1 ..*
String 0 ..*
TM_Instant 0 ..1
DateTime 0 ..1
TM_Instant 1 ..1
DateTime 1 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiert masseuttak Masseuttak 1.. relatert aktivitet MasseuttakAktivitet 1..*
assosiasjon Masseuttak relatedMine Masseuttak 1..*
arv subtype KnustBergUttak supertype Masseuttak
arv subtype Masseuttak supertype MassetakGruppeBeskrivelse
arv subtype SandGrusUttak supertype Masseuttak