RåstoffBetydning GeolValueAssessment RASTOFFBETYDNING

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

En mineralforekomsts antatte betydning for fremtidig verdiskaping, i forhold til lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivå. Kodelisten finnes ikke i INSPIRE-spesifikasjonen, men er en tilpasning til begrepsbruk i norsk lovverk (PBL §5.4 og KU-forskrift §10), KMDs nasjonale forventninger (2019-2023), og fra europeiske spesifikasjoner i Raw Materials Initiative.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
internasjonalBetydning 1. Metall- og industrimineralforekomster med dokumenterte ressurser som kan gi et signifikant bidrag til internasjonale behov - herunder forekomster med meget høy dokumentert in situ-verdi basert på kvalitet og tonnasje - herunder forekomster med potensial for årsproduksjon som dekker signifikant andel av behov i EU/EØS 2. Forekomster av strategisk viktige eller «kritiske» råstoff - herunder dokumenterte forekomster av mineraler på EU liste over kritiske råstoffer som utnyttes eller har potensial for framtidig utnyttelse 3. Forekomster av byggeråstoffer med verdi eller potensial for eksport på minst 1 millioner tonn årlig 50
nasjonalBetydning 1. Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig, betydelig fremtidig verdiskapingspotensial - herunder forekomster med betydelig in-situ verdi - herunder byggeråstoffer med betydelig potensial for eksport 2. Mineralforekomster som har unike kvaliteter som gjør dem særlig egnet til foredlende industri - herunder industrimineraler og spesialmetaller av særlig høy kvalitet 3. Mineralforekomster som har unike kvaliteter som byggeråstoff - herunder knust berg (pukk)- og grusforekomster med unike fysiske egenskaper - herunder natursteinsforekomster med unike egenskaper og attraktivitet i det internasjonale markedet - herunder forekomster av metaller og industrimineraler som har dokumentert eller sannsynlig framtidig betydning som råstoff til andre viktige samfunnsområder 4. Forekomster av strategisk viktige eller «kritiske» råstoff - herunder forekomster av metaller og industrimineraler som har dokumentert eller sannsynlig framtidig betydning som råstoff til viktige norske samfunnsområder 5. Forekomster som er særdeles viktig for Norges nasjonale infrastruktur - herunder grus- og knust berg (pukk)-forekomster som er særlig viktig for forsyninger til større befolkningssentra i Norge 40
regionalBetydning 1. Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig fremtidig verdiskapingspotensial med in situ-verdi på mellom 100 og 1000 millioner kroner 2. Mineralforekomster som er særdeles viktig for regional infrastruktur - herunder industrimineral-, naturstein-, grus- og knust berg (pukk)-forekomster som er særlig viktig for forsyninger innen en region - herunder natursteinsforekomster som har eller har hatt særlig betydning for byggeskikk og arkitektur i en region 30
lokalBetydning Mineralforekomster som er viktig for lokal infrastruktur - herunder industrimineral-, naturstein-, grus- og knust berg (pukk)-forekomster som kan være viktig for forsyninger innen en kommune 20
litenBetydning Forekomsten har liten eller ingen økonomisk betydning 10
ikkeVurdert Forekomstens økonomiske betydning er ikke vurdert 0
Verdi Navn Beskrivelse
internasjonalBetydning 1. Metall- og industrimineralforekomster med dokumenterte ressurser som kan gi et signifikant bidrag til internasjonale behov - herunder forekomster med meget høy dokumentert in situ-verdi basert på kvalitet og tonnasje - herunder forekomster med potensial for årsproduksjon som dekker signifikant andel av behov i EU/EØS 2. Forekomster av strategisk viktige eller «kritiske» råstoff - herunder dokumenterte forekomster av mineraler på EU liste over kritiske råstoffer som utnyttes eller har potensial for framtidig utnyttelse 3. Forekomster av byggeråstoffer med verdi eller potensial for eksport på minst 1 millioner tonn årlig
nasjonalBetydning 1. Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig, betydelig fremtidig verdiskapingspotensial - herunder forekomster med betydelig in-situ verdi - herunder byggeråstoffer med betydelig potensial for eksport 2. Mineralforekomster som har unike kvaliteter som gjør dem særlig egnet til foredlende industri - herunder industrimineraler og spesialmetaller av særlig høy kvalitet 3. Mineralforekomster som har unike kvaliteter som byggeråstoff - herunder knust berg (pukk)- og grusforekomster med unike fysiske egenskaper - herunder natursteinsforekomster med unike egenskaper og attraktivitet i det internasjonale markedet - herunder forekomster av metaller og industrimineraler som har dokumentert eller sannsynlig framtidig betydning som råstoff til andre viktige samfunnsområder 4. Forekomster av strategisk viktige eller «kritiske» råstoff - herunder forekomster av metaller og industrimineraler som har dokumentert eller sannsynlig framtidig betydning som råstoff til viktige norske samfunnsområder 5. Forekomster som er særdeles viktig for Norges nasjonale infrastruktur - herunder grus- og knust berg (pukk)-forekomster som er særlig viktig for forsyninger til større befolkningssentra i Norge
regionalBetydning 1. Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig fremtidig verdiskapingspotensial med in situ-verdi på mellom 100 og 1000 millioner kroner 2. Mineralforekomster som er særdeles viktig for regional infrastruktur - herunder industrimineral-, naturstein-, grus- og knust berg (pukk)-forekomster som er særlig viktig for forsyninger innen en region - herunder natursteinsforekomster som har eller har hatt særlig betydning for byggeskikk og arkitektur i en region
lokalBetydning Mineralforekomster som er viktig for lokal infrastruktur - herunder industrimineral-, naturstein-, grus- og knust berg (pukk)-forekomster som kan være viktig for forsyninger innen en kommune
litenBetydning Forekomsten har liten eller ingen økonomisk betydning
ikkeVurdert Forekomstens økonomiske betydning er ikke vurdert
Name Description Code value
depositOfInternationalImportance depositOfInternationalImportance
depositOfNationalImportance depositOfNationalImportance
depositOfRegionalImportance depositOfRegionalImportance
depositOfLocalImportance depositOfLocalImportance
depositOfNoOrLittleImportance depositOfNoOrLittleImportance
importanceNotAssessed importanceNotAssessed

Vis RåstoffBetydning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1