MinresPrøvepunkt RawMaterialSamplePoint MINRESPROEVEPKT

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

lokalitet hvor det er tatt (innsamlet) prøve(r) for videre bearbeidelse/analyse
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
ressursType hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning RessursType 1..1
ressursUndertype underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning CharacterString 0..1
identRåstoffobj forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101 Integer 1..1
forekomstNummer unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001 Integer 1..1
navnRåstoffobj navn på råstoffobjekt CharacterString 0..1
prøveNummer nummerering av prøvepunkt i forekomsten eller i lokaliteten Merknad: Er en del av FOREKOM_ID: Eks: 172900101(01) Integer 0..1
antallAnalyser antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser CharacterString 0..1
geolBeskrivelse beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse CharacterString 0..1
geolBeskrivelseURL lenke (URL) til tekstlig beskrivelse av objektet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
PUNKT Punkt 0..1
RESSTYPE RessursType 2 1..1
RESSUNTYPE CharacterString 30 0..1
FOREKOM_ID Integer 11 1..1
R_FNR Integer 7 1..1
FOREKNAVN CharacterString 60 0..1
R_PNR Integer 2 0..1
ANT_ANALYS CharacterString 4 0..1
GEOBESK CharacterString 255 0..1
GEOBESK_URL CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position
ressursType RessursType
ressursUndertype CharacterString
identRåstoffobj Integer
forekomstNummer Integer
navnRåstoffobj CharacterString
prøveNummer Integer
antallAnalyser CharacterString
geolBeskrivelse CharacterString
geolBeskrivelseURL CharacterString

Vis MinresPrøvepunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
RessursType 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1