MineralRegistrering MineralOccurrence MINERALREGISTRERING

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

registrering av en mineralansamling (opphopning, konsentrering) i naturen.
A mineral accumulation in the lithosphere.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted objektet eksisterer på Punkt 0..1
identRåstoffobj forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101 deposit object identification code Note: Consists of a municipality number (4 digits) and a serial number (7 digits). Ideally the serial number should consist of an area number (3 digits), a location number (2 digits) and a test number (2 digits). For example: 17290010101 Integer 1..1
forekomstNummer unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001 Integer 1..1
mineralRegistreringType hvilken type mineralregistrering dette er inndelt etter kunnskapsnivå. Eksempler på dette er prospekt, registrering og forekomst. MineralRegistreringType (kodeliste) 1..1
ressursType hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCode RessursType (kodeliste) 1..1
ressursUndertype underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn) sub-classification of material types that may be/are subject to extraction Note: a more detailed classification of the raw material that is extracted (mainly chemical elements (Cu,Pb, Zn, etc.) and names of minerals) CharacterString 1..1
navnRåstoffobj navn på mineralressursobjektet INSPIRE: name of raw material object CharacterString 0..1
omrNummer nummerering av forekomsten (forekomstområdet) i kommunen. Merknad: Er en del av FOREKOM_ID. Eksempel 1729(001)01101. deposit numbering (deposit area) in the municipality Note: part of DEPOSIT_ID For example: 1729(001)0101 Integer 0..1
typeRåstoffVirksomhet angir type på eventuell aktivitet indicates type of any activities TypeRastoffVirksomhet (kodeliste) 0..1
geolBeskrivelse beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse descriptive text field or link (URL) to textual description CharacterString 0..1
antallAnalyser antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser the number of chemical and/or mechanical analyses performed Integer 0..1
sisteBefaringDato dato for siste feltbefaring av forekomsten Date 0..1
altForekomstNr alternativ nummerering av forekomsten Merknad: Kan ha en bestemt form innen den enkelte forekomstdatabasen, og behøver ikke være unikt. Benyttes ofte for å peke tilbake på nummereringssystemer i eldre registre. alternative numbering of the deposit Note: May have a specific form in the individual deposit database and does not need to be unique. Often used to refer back to numbering systems in older registers Integer 0..1
historiskViktig angivelse om forekomsten er historisk viktig Boolean 0..1
faktaarkURL link (URL) til forekomstens oppdaterte faktaark ifra NGUs database CharacterString 0..1
sluttbrukType hva mineralet/bergarten kan brukes til. Eksempler på dette er byggeråstoffer, miljøkalk, slaggdanner etc. SluttbrukPotensial (kodeliste) 0..*
FellesegenskaperGrus
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt. Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
STED_VERIF Boolean 0..1
FLATE Flate 0..1
PUNKT Punkt 0..1
FOREKOM_ID Integer 11 1..1
R_FNR Integer 7 1..1
MineralRegistreringType 1..1
RESSTYPE RessursType 1..1
RESSUNTYPE CharacterString 30 1..1
FOREKNAVN CharacterString 30 0..1
R_ONR Integer 3 0..1
VIRKSOMHET TypeRastoffVirksomhet 2 0..1
GEOBESK CharacterString 255 0..1
ANT_ANALYS Integer 4 0..1
SISTBEFART Date 8 0..1
ALTERN_FNR Integer 20 0..1
HIST_VIKTIG Boolean 0..1
FAKTAARK_URL CharacterString 200 0..1
SLUTTBRUKTYPE SluttbrukPotensial 40 0..*
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
førsteDatafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
stedfestingVerifisert Boolean
område Flate area
posisjon Punkt Point
identRåstoffobj Integer identRawMaterialObj
forekomstNummer Integer depositNumber
mineralRegistreringType MineralRegistreringType MineralOccurenceType The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit
ressursType RessursType Commodity Values indicating the type of commodity. what type of raw material that may be/is subject to extraction -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.
ressursUndertype CharacterString materialSubType
navnRåstoffobj CharacterString nameOfRawMaterialObj
omrNummer Integer areaNumber
typeRåstoffVirksomhet TypeRastoffVirksomhet typeOfRawMaterialActivity
geolBeskrivelse CharacterString geolDescription
antallAnalyser Integer numberOfAnalyses
sisteBefaringDato Date lastObservationDate
altForekomstNr Integer altDepositNo
historiskViktig Boolean historicImportance
faktaarkURL CharacterString descriptionURL
sluttbrukType SluttbrukPotensial EndusePotential The end-use potential of the mineral. -- Description -- EXAMPLE: for energy, fertilizer, building raw material.

Vis MineralRegistrering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
MineralRegistreringType 1 ..1
RessursType 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
TypeRastoffVirksomhet 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Date 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
CharacterString 0 ..1
SluttbrukPotensial 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KnustBergRegistrering supertype MineralRegistrering
arv subtype MineralRegistrering supertype FellesegenskaperGrus
arv subtype SandGrusProspekt supertype MineralRegistrering
arv subtype FellesegenskapRåstoff supertype MineralRegistrering
arv subtype KnustBergProvins supertype MineralRegistrering
arv subtype SandGrusRegistrering supertype MineralRegistrering
arv subtype KnustBergProspekt supertype MineralRegistrering