KulturminneBygning CulturalHeritageSiteBuilding

objekttype

Riksantikvaren Gyldig

kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg.
cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
vern lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt Vern (datatype) 1..1
- vernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 1..1
- vernelov hvilken lov vern av objektet er hjemlet i Vernelov (kodeliste) 0..1
- verneparagraf verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov CharacterString 0..1
- vernedato dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
navn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
bygningsnummer matrikkelens nummerering av bygninger. Merknad: Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. Integer 0..1
kulturminneArt Art av kulturminne som en bygning tilhører. KulturminneEnkeltminneArt (kodeliste) 0..1
kulturminneKategori hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører KulturminneKategori (kodeliste) 1..1
kulturminneHovedMateriale hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet KulturminneHovedMateriale (kodeliste) 1..1
kulturminneDateringGruppe kulturminnets alder KulturminneDateringGruppe (datatype) 1..1
- kulturminneDatering hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra KulturminneDatering (kodeliste) 1..1
- kulturminneDateringKvalitet påliteligheten av datering under kulturminneDatering KulturminneDateringKvalitet (kodeliste) 0..1
- kulturminneDateringMetode metode for datering av Kulturminne KulturminneDateringMetode (kodeliste) 0..1
- kulturminneDateringEksakt eksakt periode kulturminnet stammer fra CharacterString 0..1
kulturminneOpprinneligFunksjon kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon KulturminneFunksjon (kodeliste) 1..1
kulturminneNåværendeFunksjon nåværende eller sist registrerte funksjon KulturminneFunksjon (kodeliste) 0..1
opprinneligSosialtMiljø angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø OpprinneligSosialtMiljø (kodeliste) 0..1
hovedmålRubrikk lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Hovedmålrubrikk (datatype) 0..1
- lengde lengden på huset, angitt i cm Integer 0..1
- bredde bredden på huset, angitt i cm Integer 0..1
matrikkelnummer Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummer (datatype) 0..*
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
- gårdsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 0..1
- bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 0..1
- festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
- seksjonsnummer Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer. Integer 0..1
sefrakId sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. SefrakId (datatype) 0..1
- sefrakKommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste, samt utgåtte kommuner som er benyttet som en del av identifikasjonen Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. CharacterString 0..1
- registreringKretsnr riksantikvarens oppdeling av kommunen, tilsvarer gamle kirkekretser Merknad: Må være større enn 0. Integer 0..1
- husLøpenr løpenummer innen kretsnummer Merknad: Entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer Integer 0..1
etasjetall angivelse av sefrakobjektets antall etasjer Merknad: Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning. Etasjetall (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
linkAskeladden link til informasjon i Askeladden CharacterString 0..1
linkKulturminnesøk link til informasjon i Kulturminnesøk CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK_ASKELADDEN CharacterString 255 0..1
LINK_KULTURMINNESØK CharacterString 255 0..1
Punkt Punkt 1..1
VERN Vern 1..1
NAVN CharacterString 60 0..1
BYGGNR Integer 9 0..1
KM_MINNEART KulturminneEnkeltminneArt 0..1
KM_KATEGORI KulturminneKategori 5 1..1
KM_MAT KulturminneHovedMateriale 2 1..1
KM_DATERING KulturminneDateringGruppe 1..1
KM_FUNK_OP KulturminneFunksjon 4 1..1
KM_FUNK_NÅ KulturminneFunksjon 4 0..1
OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ OpprinneligSosialtMiljø 2 0..1
HOVEDMÅLRUBRIKK Hovedmålrubrikk 0..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 0..*
SEFRAK_ID SefrakId 0..1
ETASJETALL Etasjetall 3 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
førsteDigitaliseringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
datafangstdato DateTime
opphav CharacterString
informasjon CharacterString
linkAskeladden CharacterString
linkKulturminnesøk CharacterString
posisjon Punkt position location where the object exists
vern Vern preservation legal basis for restrictions related to an object
navn CharacterString name a word or words by which someone or something is designated
bygningsnummer Integer buildingNumber the numbering of buildings in the cadastre Note: The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit.
kulturminneArt KulturminneEnkeltminneArt
kulturminneKategori KulturminneKategori culturalHeritageSiteCategory main category to which a cultural heritage site/artefact belongs
kulturminneHovedMateriale KulturminneHovedMateriale culturalHeritageArtefactMainMaterial the main material used in the making of the cultural artefact
kulturminneDateringGruppe KulturminneDateringGruppe culturalHeritageDatingGroup the age of the cultural heritage site/artefact
kulturminneOpprinneligFunksjon KulturminneFunksjon culturalHeritageArtefactOriginalFunction the original main function of the cultural artefact
kulturminneNåværendeFunksjon KulturminneFunksjon culturalHeritageArtefactCurrentFunction current or most recently registered function
opprinneligSosialtMiljø OpprinneligSosialtMiljø originalSocialEnvironment
hovedmålRubrikk Hovedmålrubrikk mainMeasurementsSection length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form.
matrikkelnummer Matrikkelnummer cadastralNumber
sefrakId SefrakId sefrakId The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note on the registration, and whether it is ??<truncated>
etasjetall Etasjetall floorNumber statement of the number of floors of the Sefrak object Note: Section no. 23 on the Sefrak form. This is not det the same as the number of floors stored on a building.

Vis KulturminneBygning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Vern 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
KulturminneEnkeltminneArt 0 ..1
KulturminneKategori 1 ..1
KulturminneHovedMateriale 1 ..1
KulturminneDateringGruppe 1 ..1
KulturminneFunksjon 1 ..1
KulturminneFunksjon 0 ..1
OpprinneligSosialtMiljø 0 ..1
Hovedmålrubrikk 0 ..1
Matrikkelnummer 0 ..*
SefrakId 0 ..1
Etasjetall 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KulturminneBygning supertype Fellesegenskaper