KulturminneKategori CulturalHeritageSiteCategory KM_KATEGORI

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer.
main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bygning E-BYG
Kirke E-KRK
Verdi Navn Beskrivelse
E-BYG Bygning
E-KRK Kirke
Name Type Description Code value
Building <undefined> Building
Church <undefined> Church

Vis KulturminneKategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1