Rein-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år

Viser treff 1 - 25 av 25Reinbeiteområde objekttype

felles administrativ enhet for mange reinbeitedistrikter -- Definition -- common administrative unit for several reindeer pasture districts


Årstidsbeite objekttype

beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. -- Definition -- grazing area used for reindeer husbandry in a specific season


OppsamlingområdeGrense objekttype

avgrenser et oppsamlingsområde -- Definition -- demarcates a round-up area


Reinbeitedistrikt objekttype

administrativ arealenhet Merknad: Reinbeiteområdene er inndelt i administrative enheter kalt reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer. -- Definition -- administrative area unit


ReindriftKonvensjonsområdeGrense objekttype

avgrenser et reindriftkonvensjonsområde -- Definition -- demarcates a reindeer husbandry convention area


ReinbeitedistriktGrense objekttype

avgrenser et reinbeitedistrikt -- Definition -- demarcates a reindeer pasture district


ÅrstidsbeiteGrense objekttype

avgrenser et årstidsbeite -- Definition -- demarcates a seasonal grazing area


ReindriftKonvensjonsområde objekttype

administrativ avgrensing av svenske reineieres beiteområder i Norge Merknad: I hht. den norsk-svenske beitekonvensjonen -- Definition -- administrative demarcation of Swedish reindeer owners' grazing areas In Norway


BeitehageGrense objekttype

avgrenser en beitehage -- Definition -- demarcates a grazing enclosure


ReinDrivingslei objekttype

lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeiteområder -- Definition -- track or route in the terrain along which the reindeer are driven and, to a certain extent, migrate of their own accord between seasonal grazing areas


ReinDrivingsleiGrense objekttype

avgrenser en drivingslei -- Definition -- demarcates a driving track


ReinTrekklei objekttype

viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds


ReinbeiteområdeGrense objekttype

avgrenser et reinbeiteområde -- Definition -- demarcates a reindeer pasture area


Oppsamlingområde objekttype

naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt -- Definition -- natural demarcations where the reindeer are gathered temporarily during round-up for moving, tagging of calves, separation or slaughtering


SiidaområdeGrense objekttype

avgrenser et siidaområde -- Definition -- demarcates a siida area


Beitehage objekttype

lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å taes in i et område avgrenset av et arbeidsgjerde -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure


ReindriftAnlegg objekttype

anlegg og løyper brukt av reindrifta for å utføre sentrale oppgaver som merking, skilling og slakting av rein -- Definition -- facility and trails used for reindeer husbandry to perform central tasks such as tagging, separation and slaughtering of reindeer


Siidaområde objekttype

arealenhet brukt av et beitelag Merknad: Siida er et samisk begrep for beitelag/ arbeidsfellesskap. -- Definition -- area unit used by grazing group


Reindriftsanleggstype kodeliste

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition - - specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing


ReindriftSesongområde kodeliste

identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition - - identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.


ReinbeiteområdeID kodeliste

identifisering av et reinbeiteområde -- Definition - - identification of a reindeer pasture area


ReinbeitedistriktID kodeliste

identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area