ReindriftSesongområde ReindeerHusbandrySeasonArea

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc
identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Høstbeite I Parringsland, de deler av høstområdet der oksereinen samler simleflokkene til parring under brunsten. 5
Høstbeite II Tidlig høstland. partier der reinen bygger seg opp etter insektplagen og spres på leting etter sopp. 6
Høstvinterbeite I Intensivt brukte områder, som ofte pakkes til med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. 7
Høstvinterbeite II Spredt brukte områder for samme periode som høstvinterbeite 1 8
Sommerbeite I Høysommerland, sentrale deler som regel over skoggrensa, der reinen oppholder seg midtsommers og får dekket sine behov for beite, ro, avkjøling og minst mulig insektsplage innenfor korte avstander. 3
Sommerbeite II Lavereliggende sommerland, mindre sentrale og/eller mindre intenst brukte områder. 4
Vinterbeite I Senvinterland, intensivt brukte områder som normalt er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren. 9
Vinterbeite II Tidlig benyttede og ofte lavere beliggende vinterområder, som regel mindre intenst brukte. 10
Vårbeite I Kalvingsland og tidlig vårland. de deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg i kalvings- og pregningsperioden. Reservekalvingsland inkludert. 1
Vårbeite II Oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida. Hit kan også kalver med simler trekke senere på våren. 2
Verdi Navn Beskrivelse
Høstbeite I Parringsland, de deler av høstområdet der oksereinen samler simleflokkene til parring under brunsten.
Høstbeite II Tidlig høstland. partier der reinen bygger seg opp etter insektplagen og spres på leting etter sopp.
Høstvinterbeite I Intensivt brukte områder, som ofte pakkes til med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren.
Høstvinterbeite II Spredt brukte områder for samme periode som høstvinterbeite 1
Sommerbeite I Høysommerland, sentrale deler som regel over skoggrensa, der reinen oppholder seg midtsommers og får dekket sine behov for beite, ro, avkjøling og minst mulig insektsplage innenfor korte avstander.
Sommerbeite II Lavereliggende sommerland, mindre sentrale og/eller mindre intenst brukte områder.
Vinterbeite I Senvinterland, intensivt brukte områder som normalt er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren.
Vinterbeite II Tidlig benyttede og ofte lavere beliggende vinterområder, som regel mindre intenst brukte.
Vårbeite I Kalvingsland og tidlig vårland. de deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg i kalvings- og pregningsperioden. Reservekalvingsland inkludert.
Vårbeite II Oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida. Hit kan også kalver med simler trekke senere på våren.
Name Type Description Code value
Autumn pasture I <undefined> Mating land, those parts of the autumn area where the reindeer bulll collects female reindeer during the mating season. Autumn pasture I
Autumn pasture II <undefined> Early autumn land. Areas where the reindeer build up strength after the insect harassment and disperse to look for mushrooms. Autumn pasture II
Autumn winter pasture I <undefined> Intensively-used areas that are often covered with snow, making them inaccessible to reindeer as winter progresses. Autumn winter pasture I
Autumn winter pasture II <undefined> Sporadically-used areas, used during the same period as autumn winter pasture 1 Autumn winter pasture II
Summer pasture I <undefined> Midsummer area, central parts usually above the treeline, where the reindeer stay at the height of summer and where they cover their needs for grazing, tranquility, cooler weather and relief from insect harassment within short distances. Summer pasture I
Summer pasture II <undefined> Low-lying summer area, less central and/or less intensively-used areas. Summer pasture II
Winter pasture I <undefined> Late winter area, intensively-used areas that are normally not exposed to heavy snowfalls and icing in mid and late winter Winter pasture I
Winter pasture II <undefined> Used early and often lower-lying winter areas, usually less intensivly used. Winter pasture II
Spring pasture I <undefined> Calving area and early spring area. The part of the spring area grazed first, where most of the female reindeer stay during gestation and calving. Spare area for calving included. Spring pasture I
Spring pasture II <undefined> Bull grazing land and other spring areas, where reindeer bulls and yearling calves stay during calving time. Calves and female reindeer may also move to these areas later on in spring. Spring pasture II

Vis ReindriftSesongområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1