ReindriftAnlegg ReindeerHusbandryFacility

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

anlegg og løyper brukt av reindrifta for å utføre sentrale oppgaver som merking, skilling og slakting av rein
facility and trails used for reindeer husbandry to perform central tasks such as tagging, separation and slaughtering of reindeer
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
reinbeitebrukerID angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet ReinbeitebrukerID (kodeliste) 1..*
reindriftsanleggstype spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite Reindriftsanleggstype (kodeliste) 1..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 0..1
ReinbeitebrukerID 1..*
Reindriftsanleggstype 1..1
Kurve 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
reinbeitebrukerID ReinbeitebrukerID reindeerPastureUserID indicates which reindeer pasture district uses the pasture area
reindriftsanleggstype Reindriftsanleggstype typeOfReindeerHusbandryFacility specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis ReindriftAnlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
ReinbeitebrukerID 1 ..*
Reindriftsanleggstype 1 ..1
Kurve 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeitedistrikt 1 reindriftanlegg ReindriftAnlegg 0..*