Reindriftsanleggstype TypeOfReindeerHusbandryFacility

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite
specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Beitehagegjerde Gjerde rundt et område der reinen samles/oppbevares for fo'ring eller i påvente av å bli drevet inn i et arbeidsgjerde 3
Bolig for reindriftsutøver Bolighus for reindriftsutøvere, enten hovedbolig eller sesongbolig. Vanlig standard. 15
Bro Bro som er bygd for å kunne kjøre over en elv, vanligvis med 4-hjuling, ved utøvelse av reindrift. 5
Båttransport for rein Seilingslinje ved pramming av rein. 7
Fangearm Ledegjerde ved inndriving av rein. 4
Feltslakteanlegg Gjerdeanlegg som brukes ved feltslakting av rein. 13
Gamme Et hus med jordvegger. 18
Gjeterbu / -hytte, varmestue Hytte som benyttes av de som passer reinflokken og som er oppført i områder hvor reinen befinner seg over lengre tidsperioder. 16
Kombinert gjerde (merk/slakt) Gjerdeanlegg som brukes både ved merking og slakting av rein. 12
Merkegjerde Gjerdeanlegg hvor det bare foretas merking av rein. 10
Mobilt arbeidsgjerde Mobilt arbeidsgjerde som settes opp når det er behov for det. Oppføring kan skje uten formell tillatelse og gjerdet skal fjernes etter bruk. 14
Mye brukt teltplass Et sted som man årlig kommer til og hvor man bor en viss tid i telt/lavvo. 17
Naust/lager Et bygg oppført i forbindelse med gjeterhytte/bolig for oppbevaring. 19
Reindriftsanlegg generelt 8
Reindriftsvei Veg som er bygd for bruk under reindrift, f.eks. til reindriftsanlegg. Trenger ikke så høy standard. Også kjørespor. 6
Skille/opplastingsgjerde rein Gjerdeanlegg som brukes til skilling av rein og opplasting av rein for transport til slakteri eller annet sted. Kan være i bruk flere ganger i året. 11
Sperregjerde, midlertidig Mobilt sperregjerde som settes opp ved behov. 2
Sperregjerde, permanent Permanent gjerde som sperrer for rein, f.eks. mellom 2 reinbeitedistrikter, for å hindre sammenblanding. 1
Verdi Navn Beskrivelse
Beitehagegjerde Gjerde rundt et område der reinen samles/oppbevares for fo'ring eller i påvente av å bli drevet inn i et arbeidsgjerde
Bolig for reindriftsutøver Bolighus for reindriftsutøvere, enten hovedbolig eller sesongbolig. Vanlig standard.
Bro Bro som er bygd for å kunne kjøre over en elv, vanligvis med 4-hjuling, ved utøvelse av reindrift.
Båttransport for rein Seilingslinje ved pramming av rein.
Fangearm Ledegjerde ved inndriving av rein.
Feltslakteanlegg Gjerdeanlegg som brukes ved feltslakting av rein.
Gamme Et hus med jordvegger.
Gjeterbu / -hytte, varmestue Hytte som benyttes av de som passer reinflokken og som er oppført i områder hvor reinen befinner seg over lengre tidsperioder.
Kombinert gjerde (merk/slakt) Gjerdeanlegg som brukes både ved merking og slakting av rein.
Merkegjerde Gjerdeanlegg hvor det bare foretas merking av rein.
Mobilt arbeidsgjerde Mobilt arbeidsgjerde som settes opp når det er behov for det. Oppføring kan skje uten formell tillatelse og gjerdet skal fjernes etter bruk.
Mye brukt teltplass Et sted som man årlig kommer til og hvor man bor en viss tid i telt/lavvo.
Naust/lager Et bygg oppført i forbindelse med gjeterhytte/bolig for oppbevaring.
Reindriftsanlegg generelt
Reindriftsvei Veg som er bygd for bruk under reindrift, f.eks. til reindriftsanlegg. Trenger ikke så høy standard. Også kjørespor.
Skille/opplastingsgjerde rein Gjerdeanlegg som brukes til skilling av rein og opplasting av rein for transport til slakteri eller annet sted. Kan være i bruk flere ganger i året.
Sperregjerde, midlertidig Mobilt sperregjerde som settes opp ved behov.
Sperregjerde, permanent Permanent gjerde som sperrer for rein, f.eks. mellom 2 reinbeitedistrikter, for å hindre sammenblanding.
Name Type Description Code value
Grazing enclosure fence <undefined> Fencing surrounding an area where reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into the work enclosure Grazing enclosure fence
House for reindeer herders <undefined> Private house for reindeer herders, either main residence or seasonal residence. Ordinary standard. House for reindeer herders
Bridge <undefined> Bridge constructed to cross a river by car, usually a four-wheel drive, in connection with reindeer husbandry. Bridge
Boat transportation for reindeer <undefined> Sailing route for transportation of reindeer by barge. Boat transportation for reindeer
Capture arm?? <undefined> Guide fence for rounding up reindeer. Capture arm??
Field slaughtering facility <undefined> Fencing used when slaughtering reindeer in the field. Field slaughtering facility
Turf hut <undefined> House with earth walls. Turf hut
Herder's shed/cabin, warming hut <undefined> Cabin used by the people who tend the rendeer herd. Constructed in areas where the reindeer stay for a length of time. Herder's shed/cabin, warming hut
Combined fence (tagging/slaughtering) <undefined> Fencing used for both branding/tagging?? and slaughtering of reindeer. Combined fence (tagging/slaughtering)
Branding/tagging fence <undefined> Fencing where branding/tagging of reindeer is carried out. Branding/tagging fence
Mobile work fence <undefined> Mobile work fence erected when required. Erection may take place without official permission. The fence must be removed after use. Mobile work fence
Much used tent site <undefined> Site used annually for temporary habitation in tents/lavvos(traditional Sami tents, resembling teepees). Much used tent site
Boathouse/storeroom <undefined> Building constructed in connection with a herder's cabin/house for storage. Boathouse/storeroom
Reindeer facility in general <undefined> Reindeer facility in general
Reindeer husbandry road <undefined> Road built for reindeer husbandry, e.g. to reindeer facility. Not necessarily of a high standard. Also drive tracks. Reindeer husbandry road
Separation/loading fence, reindeer <undefined> Fencing used for separation of reindeer and loading of reindeer for transportation to the slaughterhouse or other location. May be in use several times a year. Separation/loading fence, reindeer
Temporary cordoning fence <undefined> Mobile cordoning fence erected when required. Temporary cordoning fence
Cordoning fence, permanent <undefined> Permanent fence for keeping out reindeer, for example between two reindeer grazing areas, to prevent mixing of herds. Cordoning fence, permanent

Vis Reindriftsanleggstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1