Rein

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: reindrift er en utmarksnæring som dekker store områder. Samisk reindrift utøves i Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Samene har i Norge status som urbefolkning, reindriften utgjør kjernen i den samiske kultur, og ivaretagelsen av reindriftsnæringen er derfor sentral i Norges internasjonale forpliktelser overfor sin urbefolkning. Ikke-samisk tamreindrift foregår i deler av Sør-Norge, særlig i Oppland. Reindrift er arealkrevende fordi beiteområdene dekker store arealer. Det er derfor verdifullt å ha tilgang til næringens egne data ved arealplanlegging

Viser treff 1 - 2 av 2

Rein-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0

Erstattet

4.0


Rein-4.1 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1

Tilbaketrukket

4.1